Mer mång­fald på job­bet

Vi i Väsby - - Nyheter - FOTO: JO­NAS CARLS­SON

Väns­ter­par­ti­et har ta­git fram en rap­port om jäm­ställd­het i Väs­by. Ut­i­från den vill par­ti­et lyf­ta poj­kars skol­re­sul­tat och sat­sa på mer ge­nuspe­da­go­gik i sko­lan.

I rap­por­ten be­skri­ver även Väns­ter­par­ti­et vad de vill gö­ra på jäm­ställd­hets­om­rå­det om de skul­le få fort­satt för­tro­en­de i fy­ra år till. Bland an­nat vill de in­fö­ra ”gen­der­bud­ge­ting” så att det står i siff­ror un­der var­je ut­gifts­om­rå­de hur män och kvin­nor på­ver­kas av kom­mun­bud­ge­ten. Men det finns även mer kon­kre­ta åt­gär­der.

– Jag skul­le verk­li­gen vil­ja job­ba med ge­nuspe­da­go­gik på bred front i sko­lan, lyf­ta skol­re­sul­tat bland poj­kar och job­ba med då­li­ga mansnor­mer. Även prö­va 6-tim­mars ar­bets­dag och ha hel­tid in­om ar­be­tet som norm och del­tid som un­dan­ta­get, me­nar kom­mu­nal­rå­det An­ders Rosén (V). Ni har sut­tit vid mak­ten se­dan 2014. Vad har ni för an­svar hur det ser ut i kom­mu­nen?

– Om vi in­te för­änd­rar sa­ker har vi ett an­svar. Ex- VÄNS­TER. An­ders Rosén (V) har sut­tit vid mak­ten se­dan 2014. em­pel­vis så stic­ker Väs­by ut i och med att det görs många tra­di­tio­nel­la yr­kes­val bland män och kvin­nor. Om det skul­le gå fy­ra år till ut­an att det upp­märk­sam­mas, skul­le vi ha ett stort an­svar, sä­ger An­ders Rosén. Var­för är det vik­tigt att bå­de män och kvin­nor väl­jer spe­ci­fi­ka yr­ken?

– All ar­bets­livs­forsk­ning vi­sar att mång­fald på ar­bets­plat­ser gör att de fun­ge­rar bätt­re då man får bätt­re in­falls­vinklar. De mest kre­a­ti- va fö­re­ta­gen är väl med­vet­na om det här, me­nar An­ders Rosén och pe­kar på ut­bild­nings­val bland ele­ver i sko­lan som en möj­lig åt­gärd.

Väns­ter­par­ti­ets rap­port kom­mer att släp­pas la­gom till in­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen 8 mars.

– Vi har sto­ra ut­ma­ning­ar kvar för ett jäm­ställt sam­häl­le. Det finns någ­ra om­rå­den där vi är li­te bätt­re och någ­ra om­rå­den där vi är li­te säm­re, sä­ger An­ders Rosén.

Jo­nas Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.