Golf får stil­la hoc­key­ab­sti­nen­sen H

Vi i Väsby - - Sport -

oc­key­sä­song­er som tar slut i feb­ru­a­ri ut­ma­nar smärt­trös­keln. Minst två vec­kor till ha­de be­hövts för att som­mar­halv­å­rets ab­sti­nens ska bli ut­härd­lig.

Så går det att be­va­ra min­net av 4,5 se­kun­ders hoc­key­po­e­si från den 5 no­vem­ber, det är frågan? Det var den kväl­len Christof­fer Goz­zi vann en tek­ning i egen zon. Ro­bin Karls­son pas­sa­de över puc­ken till back­kom­pi­sen Rasmus Sör­gardt och se­dan small det. Två gång­er. Först i form av ett mil­li­me­ter­pass över två zo­ner och i näs­ta stund när adres­sa­ten, Jo­han­nes Sandberg, smoc­ka­de upp det vul­ka­ni­se­ra­de gum­mit i Han­vi­ken­mål­vak­tens hög­ra kryss.

Ser jag krasst på Vil­da Väs­bys bra­va­der var det dock gam­nac­ke från bör­jan. 1–5 mot just Han­vi­ken i and­ra om­gång­en var en för­a­ning om att suc­cén i al­let­tan 2017 skul­le bli svår att upp­re­pa. Trots myc­ket strul blev det än­då 13 vins­ter på 22 om­gång­ar och avan­ce­mang till söd­ra al­let­tan.

Un­der ju­lup­pe­hål­let hann Väs­by över­ty­ga mot ett let­tiskt lands­lag. Den in­sat­sen ha­de be­hövt ko­pi­or i al­let­tan. Så blev det ald­rig.

Hem­vän­dan­de ju­ni­o­ren Pon­tus Karls­son blom­ma­de och tju­sa­de med sin obän­di­ga kamp­vil­ja, men sam­ti­digt för­sök­te Lubo­mir Fet­ko­vic li­ra med tra­sig fot och Fe­lix Fjäll­ke­born ham­na­de un­der ki­rurg­kni­ven. Bå­de ”Lubo” och ”Fjäll­kis” var tänk­ta matchvin­na­re.

Ska­dor och sjuk­do­mar in­går, Väs­by­trup­pen skrynk­la­des dock sam­man och från match till match sågs nya fem­mor änt­ra isen. Det var ohåll­bart, lik­som fem ra­ka för­lus­ter från sista ja­nu­a­ri till 14 feb­ru­a­ri.

Vad som glad­de är än­då en del. Sett till en­skil­da spe­la­re var det främst nämn­de Pon­tus Karls­son, följt av Se­basti­an Ce­der­brant, Andre­as Mai­er och Jo­el Öst­man. Trots att Ro­bin Karls­son läm­na­de på ett onö­digt trass­ligt sätt ska ock­så hans in­sats hyl­las.

2016/17 gjor­de Fredrik Fors­berg 17 mål i al­let­tan och vär­va­des av Alm­tu­na. Nu gjor­de Li­nus Pell­folk, Jacob Lun­din och Rasmus Sör­gardt (topp 3 i in­ter­na po­äng­li­gan) 19 mål till­sam­mans. Det är en­skilt störs­ta or­sa­ken till att golf­sä­song­en måste­bör­ja bums.

Och var­je gång flag­gan kan nås med wed­ge­klub­ban ska jag vi­su­a­li­se­ra Rasmus Sör­gard­ts pass­ning och Jo­han­nes Sand­bergs av­slut. Det ska sän­ka mitt spel­han­di­kapp med tre fy­ra slag.

Går det att be­va­ra min­net av 4,5 se­kun­ders hoc­key­po­e­si?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.