Håll vär­det up­pe på din bil

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

saf­tig ut­gift ome­del­bart el­ler om ba­ra ett år.

Dess­utom är det be­tyd­ligt säk­ra­re (och i många fall mer eko­no­miskt) för din egen del att kö­ra på däck som har bra väg­fäs­te. Sär­skilt på vin­tern. Vägsalt som får sit­ta kvar på bi­len är en av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till rost­ska­dor. Det kan ver­ka över­flö­digt, men du som kör bil var­je dag bör över­vä­ga att tvät­ta un­ge­fär varan­nan vec­ka. Du kan få pre­cis sam­ma strå­lan­de re­sul­tat även i en själv­be­tjä­nings­hall för en pro­mil­le (nå­ja) av pri­set som det ha­de kostat med tvätt­pro­gram­men på mac­ken.

Vi be­hö­ver knap­past sä­ga att du ska gö­ra en stor­städ­ning bå­de i och ut­an­på bi­len in­för för­sälj­ning­en?

Os­kar Ny­ström

In­te sär­skilt, fak­tiskt. Visst är det trev­ligt att kun­na vär­ma upp bi­len med en app i te­le­fo­nen på vin­tern el­ler att kun­na sty­ra gps:en med röst­kom­man­don, men be­gag­nat­mark­na­den lig­ger all­tid ett steg bakom det se­nas­te in­om mo­dern tek­nik.

Det här kan för­stås kom­ma att änd­ras in­om de när­mas­te åren men just nu är flest in­tres­se­ra­de av fun­ge­ran­de kli­matan­lägg­ning och elupp­värm­da sit­sar, en­ligt KVD:s Si­fo-un­der­sök­ning.

Back­sen­so­rer, blu­e­toot­han­slut­ning och ad­ap­tiv fart­hål­la­re går ock­så hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.