En plats där det ska va­ra kul att vis­tas

Över­sikts­pla­nen, som ställs ut till 15 mars, in­ne­hål­ler en del skriv­ning­ar som kan ver­ka li­tet pre­ten­tiö­sa, men vitt­nar om att po­li­ti­ker­na och stads­pla­ne­rar­na sik­tar högt, skri­ver Bör­je Karls­son.

Vi i Väsby - - Tjänster & Hantverk - Bör­je Karls­son Krö­ni­kör

Om 22 år ska Upp­lands Väs­by ha näs­tan 19 000 fler in­vå­na­re än i dag. Det är mål­sätt­ning­en i den nya över­sikts­pla­nen, Väs­by stad 2040, som just nu ställs ut i Mes­sing­en och kom­mun­hu­sets en­tré. Den har ti­di­ga­re va­rit ute på re­miss, men nu har in­vå­na­re, mar­kä­ga­re, för­e­ning­ar, fö­re­tag och myn­dig­he­ter chan­sen att på nytt kom­ma in med syn­punk­ter. Ett 20-tal pri­vat­per­so­ner och sju lo­ka­la för­e­ning­ar, bland an­nat Väs­by skid­klubb, hem­bygds­för­e­ning­en och SPF Se­ni­o­rer­na, gjor­de sig be­svä­ret att ry­ta till un­der re­missom­gång­en.

19 000 per­so­ner, det är som om al­la in­vå­na­re i Sim­rishamn el­ler Ljus­dal skul­le flyt­ta hit. I så fall mås­te vi byg­ga en ban­dy­a­re­na i Väs­by. Ban­dy är ju vad al­la hål­ler på med i Häl­sing­land. Väs­by har en lan­dy­ta på cir­ka 75 kvadrat­kilo­me­ter. De­lar man upp det på in­vå­nar­na har vi cir­ka 1 700 kvadrat­me­ter var. Det mot­sva­rar en re­jält till­ta­gen vil­la­tomt. Al­la som äger stör­re tom­ter bor­de nog fun­de­ra på av­styck­ning för att ge plats åt al­la ny­kom­ling­ar från Ljus­dal.

I prak­ti­ken är den dis­po­nib­la lan­dy­tan mind­re, ef­tersom en stor del be­står av na­tur­re­ser­vat, grö­na ki­lar, sump­skog, våt­mar­ker och skogs­par­ti­er, som kanske in­te ska hug­gas ner för att ge plats för bo­stä­der.

Ett av de ny­bygg­nads­om­rå­den som ri­tas upp i över­sikts­pla­nen, men kanske in­te fått så stor upp­märk­sam­het, är Borg­by. Om­rå­det lig­ger mel­lan nor­ra spet­sen av Norr­vi­ken och Sanda­vä­gen/Fresta­vä­gen. Det ska för­vand­las till ”me­del­tät stads­bygd” med blan­dad be­byg­gel­se. Borg­by ska ”kny­ta ihop” Fres­ta och Boll­stanäs, som bå­da har ka­rak­tä­ren av ”små­ska­lig stads­bygd” och hu­vud­sak­li­gen be­står av en­fa­miljs­hus. Ska Borg­by bli en er­sätt­ning för Väs­by sjö­stad, som fick tum­men ner av Väs­by­bor­na i folk­om­röst­ning­en 2014?

– Nej, det kan man in­te sä­ga. Väs­by sjö­stad skul­le få en myc­ket stor an­del fler­fa­miljs­hus och låg li­tet för sig själv. Borg­by lig­ger i an­slut­ning till be­fint­lig be­byg­gel­se i Boll­stanäs, sä­ger Lennart Ol­sen (MP), ord­fö­ran­de i miljö- och pla­nut­skot­tet.

Ol­sen un­der­stry­ker att pla­ne­ring­en av Borg­by lig­ger 5–10 år fram i ti­den. Det kom­mer att hand­la om uppe­mot 1 000 bo­stä­der och Borg­by blir, en­ligt Ol­sens be­döm­ning, un­ge­fär li­ka stort som Eds Al­lé, som nu byggs vid Eds­sjön.

Det finns emel­ler­tid re­strik­tio­ner som kan kom­pli­ce­ra en ex­plo­a­te­ring vid Norr­vi­ken. För­u­tom strand­skyd­det hand­lar det om flyg­bul­ler, en kraft­led­nings­ga­ta och att om­rå­det be­står av gam­mal jord­bruks­mark.

– Ja, här finns mål­kon­flik­ter som vi mås­te han­te­ra, kon­sta­te­rar Lennart Ol­sen. Över­sikts­pla­nen, som ställs ut till 15 mars, in­ne­hål­ler en del skriv­ning­ar som kan ver­ka li­tet pre­ten­tiö­sa, men vitt­nar om att po­li­ti­ker­na och stads­pla­ne­rar­na sik­tar högt.

Väs­by ska va­ra ett ”fö­re­dö­me” i ar­be­tet med kli­mat och mil­jöåt­gär­der. ” Värl­den kom­mer att vän­da si­na ögon hit för att hit­ta nya lös­ning­ar”, tror plan­för­fat­tar­na.

Ki­ne­ser, rys­sar och tys­kar kom­mer att stå i kö för att stu­de­ra hur vi han­te­rar so­por, byg­ger cy­kel­ba­nor, skyd­dar röd­lis­ta­de fis­kar och ger ut­rym­me för privat grön­saks­od­ling. Det har bott folk i Väs­by se­dan brons­ål­dern. På me­del­ti­den fanns här 700 bo­fas­ta. 2040 är vi 63 000 Väs­by­bor, li­ka många som idag bor i Ös­tersund el­ler Var­berg. Fast Väs­by ska va­ra en plats där det ”är kul att vis­tas”, som det står i över­sikts­pla­nen.

Det har bott folk i Väs­by se­dan brons­ål­dern. ”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.