Vå­rens in­red­ningstren­der

Vi i Väsby - - Bostad - FOTO: ÅHLENS

2018 är här och se­dan fle­ra må­na­der har det spe­ku­le­rats, gis­sats och an­ta­gits vad som kom­mer att bli årets sto­ra tren­der in­om hem­in­red­ning.

Vi har sam­man­ställt en kort lis­ta med de sto­ra tren­der som åter­kom­mer mest fli­tigt när det ta­las om hur du bäst gör fint hem­ma fram­ö­ver. Det är he­ta­re än nå­gon­sin att in­re­da med in­no­va­ti­va ku­lö­rer. Jor­di­ga pa­stel­ler kan lå­ta mot­sä­gel­se­fullt och var på fram­fart re­dan för­ra året, men är en själv­klar färgtrend även i år. Ro­sa ku­lö­rer pop­par upp här och var när vi sö­ker in­spi­ra­tion.

Gre­jen är att det hänt nå­got med den ro­sa fär­gen. Den har nu en smut­si­ga­re look. Klas­sis­ka lju­sa fär­ger har ta­git en av­fart och bli­vit mer in­tres­san­ta.

För­u­tom ro­sa märks ap­ri­kos och gult bland de fär­ger som vi ser har upp­gra­de­rats på det här sät­tet. På sam­ma sätt hit­tar vi den rö­da fär­gen som för­stärkt sin po­si­tion men med en ”jor­dig” twist, som ex­em­pel­vis ter­ra­kot­ta. Om­fam­na det färg­gla­da och stormönst­ra­de 70-ta­let. Gör det li­tet med små me­del om du vill det, som att hit­ta små pryd­na­der som ba­ra fång­ar ögat på den som rå­kar se åt rätt håll. Vill du i stäl­let bras­sa på, så gör det! Bo­na­der, fond­ta­pe­ter och mönst­ra­de sof­for med fun­kig 70-tals­fe­e­ling finns helt klart att få tag på.

Al­ter­na­ti­ven för att upp­nå en ret­ro­käns­la hem­ma är många. Är du en av de lyc­kans os­tar som hit­tar ett fint, färg­glatt och stormönst­rat tyg finns ing­en gräns för vad du kan an­vän­da det till, men käns­lan i re­sul­ta­tet kom­mer va­ra tyd­ligt; Vi­va ret­ro! Kon­tras­ter är en hem­ma­sty­lists evi­ga fa­vo­rit­knep! Tänk ut­an­för box­en och an­vänd­ning av mot­sat­ser­nas ef­fekt. Det är till ex­em­pel in­te alls nöd­vän­digt att väl­ja ett träslag om du ska re­no­ve­ra ditt kök.

Pro­va i stäl­let att få en mörk färg på en del av rum­met, el­ler på en sorts luc­kor, för att se­dan bry­ta av med nå­got lju­sa­re på plat­sen mitte­mot el­ler res­ten av kök­s­luc­kor­na. Blan­da helt en­kelt ljust och mörkt, mjukt och hårt, na­tur­ligt och pro­du­ce­rat, för att få ett per­son­ligt hem.

Det mo­no­kro­ma ger en stram, kon­trol­le­rad känsla och fär­gen till­för det lek­ful­la. Tän­ker du på kon­tras­ter när du in­re­der ditt hem kan du hit­ta syf­ten och plat­ser för allt du tyc­ker om och ditt hem blir ga­ran­te­rat in­tres­sant, per­son­ligt – och väl­digt 2018. Sym­me­tri och ord­ning kan hjäl­pa till att for­ma det hem du vill le­va i, men om du vå­gar ut­ma­na den nor­men är du ock­så och no­sar på en av de sto­ra in­red­ningstren­der­na 2018.

Pry­lar­na i hem­met får nu gär­na va­ra lek­ful­la och hell­re föl­ja ett form­språk som sä­ger att allt är möj­ligt och tillå­tet än det klas­siskt ord­na­de och sym­met­ris­ka. Så bort med re­na lin­jer och be­prö­va­de for­mer och in med årets trendspa­ning.

Ex­em­pel är glas­skulp­tu­rer som ser hand­gjor­da el­ler kanske till och med ske­va ut, el­ler en golv­lam­pa som tyd­ligt från­går en klas­sisk de­sign och i stäl­let känns här­ligt to­kig. Kre­a­ti­vi­tet och lek­full­het i in­red­nings­va­len får gär­na ly­sa ige­nom hos den som vill va­ra trend­rätt just nu. ”STATEMENT”. En av de tren­der vi tro­li­gen får se mer av i år är de sto­ra ”statement”väx­ter­na. Vå­rens sto­ra färg är den nå­got ned­smut­sa­de ro­sa to­nen. Även stormönst­rat ska gö­ra vå­ra hem mer trev­li­ga att vis­tas i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.