Har du koll på luft­fuk­tig­he­ten hem­ma?

Vi i Väsby - - Bostad -

Fukt­ni­vån är en faktor som spe­lar in på många sätt när det gäl­ler trev­na­den, livs­kva­li­te­ten och häl­san i hem­met. Den glöms ock­så lätt bort. Nu un­der vin­ter­halv­å­ret är luf­ten i vå­ra hem i re­gel tor­ra­re än un­der res­ten av året.

Om luft­fuk­tig­he­ten är un­der 30 pro­cent ökar sprid­ning­en av bå­de vi­rus och bak­te­ri­er.

Det kan även ge tor­ra slem­hin­nor, vil­ket även det gör oss mer käns­li­ga för vi­rus och bak­te­ri­er. Den som i stäl­let ökar luft­fuk­tig­he­ten från 30 till 50 pro­cent slip­per in­te ba­ra de ne­ga­ti­va häl­so­ef­fek­ter­na.

I och med det kan du sän­ka vär­men och få bil­li­ga­re vär­mekost­na­der sam­ti­digt som du kom­mer upp­le­va luf­ten som be­hag­li­ga­re. För att ta re­da på luft­fuk­tig­he­ten i ditt hem kan du hy­ra el­ler kö­pa mä­t­in­stru­ment. Frå­ga ditt bygg­va­ru­hus el­ler hant­ver­ka­re om du be­hö­ver råd. TORR LUFT. Den kan tvärte­mot vad många tror va­ra säm­re för häl­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.