För­äld­rar: Det tar tid och ener­gi hem­ma

Vi i Väsby - - Bostad -

Forsk­nings­in­sti­tu­tet Si­fo har på upp­drag av hus­till­ver­ka­ren Mo­ve­ho­me frå­gat svens­ka för­äld­rar om tid och livs­kva­li­tet. De sva­ran­de var al­la för­äld­rar till barn un­der 18 år som fort­fa­ran­de bod­de hem­ma.

Grund­frå­gor­na lyd­de; vad stjäl och vad spa­rar tid? Här är de tyd­li­gas­te sva­ren som kom fram av un­der­sök­ning­en.

Vad stjäl tid? Hur myc­ket vi än trivs stjäls tid och ener­gi från an­nat vi hell­re vill gö­ra. 77 pro­cent av de till­frå­ga­de iden­ti­fi­e­rar städ­ning som den störs­ta tids­tju­ven. Ef­ter det föl­jer re­no­ve­ring och un­der­håll (18 pro­cent) och träd­gårds­ar­be­te 17 pro­cent).

Vad spa­rar tid? 36 pro­cent skul­le spa­ra tid med smar­ta­re för­va­rings­lös­ning­ar, me­dan 37 pro­cent trod­de det­sam­ma om fler rum. 13 pro­cent trod­de de skul­le spa­ra mer tid om de haft smart plan­lös­ning. TIDSTJUV. En­ligt många är städ­ning hem­ma den störs­ta ener­gi- och tids­tju­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.