Sam­la skräp och tjä­na peng­ar

Vi i Väsby - - Nyheter -

För­e­ning­ar och skol­klas­ser är väl­kom­na att sö­ka ett städ­om­rå­de i kom­mu­nens park­om­rå­den. Det är en möj­lig­het att få ett till­skott till för­e­nings- el­ler klass­kas­san! Städ­pe­ri­o­den är 1–30 april och an­mä­lan ska gö­ras se­nast den 12 mars till kom­mu­nens ga­tu- och par­ken­het.

Kom­mu­nen står för plock­pin­nar och säc­kar till de grup­per som har skri­vit upp sig, samt kar­tor över städ­om­rå­de­na. Er­sätt­ning­en för ut­förd städ­ning är 2 000 kro­nor. Be­lop­pet be­ta­las ut till för­e­ning­ens el­ler skol­klas­sens kon­to ef­ter ut­fört ar­be­te.

DUBBELVINST. Sam­la in skräp och tjä­na peng­ar till den ge­men­sam­ma kas­san på sam­ma gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.