Fö­re­läs­ning för för­äld­rar

Vi i Väsby - - Nyheter -

Den 13 mars kloc­kan 17:30 ar­ran­ge­ras fö­re­läs­ning­en ”Grattis, du har en ton­å­ring”. Fö­re­läs­ning­en äger rum i Mes­sing­en och kom­mer att lyf­ta bå­de för­äld­ra­rol­len och ton­å­ring­ars per­spek­tiv.

Någ­ra av äm­ne­na för kväl­len kom­mer att hand­la om hur det är att va­ra ton­å­ring i Upp­lands Väs­by, dro­ger, sex och hur man som för­äl­der lät­ta­re kan nå fram till sin ton­å­ring. Fö­re­läs­ning­en på­går fram till 21.

Ef­teråt finns det möj­lig­het att stan­na kvar och pra­ta med fle­ra ak­tö­rer som kom­mer att fin­nas på plats, som kom­mun­po­lis, fäl­ta­re, ung­domsmot­tag­ning­en och Väs­by Tjej­jour. Fö­re­läs­ning­en är helt gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.