MÄKLARFRÅGAN

Vi i Väsby - - Bostad - Sva­ran­de mäkla­re Ka­rin Sö­ka­re Hus­man Hag­berg

FRÅ­GA: Jag köp­te ett hus i ju­ni 2017. Vi har nu lå­tit ut­fö­ra en ra­don­mät­ning som vi­sar att vär­de­na lig­ger en bra bit över gräns­vär­det.

När vi pra­ta­de med kom­mu­nen vi­sa­de det sig att det fanns en gam­mal ra­don­mät­ning på hu­set med höga vär­den. Vem ska be­ta­la sa­ne­ring­en? Mås­te vi gö­ra det el- ler är det säl­ja­ren? De har in­te nämnt nå­got om för­höj­da vär­den för oss.

SVAR: Nor­malt sätt är ra­don ing­et dolt fel (NJA 1986 s 670). Som kö­pa­re har man en un­der­sök­nings­plikt men sen kan and­ra fak­to­rer spe­la in såsom att kö­pa­ren gjort ut­fäs­tel­se om att det in­te finns nå­gon ra­don. I ditt fall fram­går in­te om säl­ja­ren gjort nå­gon ut­fäs­tel­se ut­an frågan in­te va­rit up­pe för dis­kus­sion.

I ener­gi­de­kla­ra­tio­nen, som är ob­li­ga­to­risk idag vid hus­för­sälj­ning­ar, ska fram­gå om ra­don­mät­ning gjorts och vil­ket värde det upp­gått till. Om så är fal­let så skul­le jag sä­ga att an­sva­ret är ert. Är den gam­la ra­don­mät­ning­en gjord av för­ra ägar­na och de för­stått att det kun­de va­ra av­gö­ran­de för ert köp­be­slut så kan an­svar lig­ga på dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.