Peng­ar till ny­an­län­da går till kart­lägg­ning

Vi i Väsby - - Sidan 1 - FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON/ARKIV Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

Väs­by har fått 4,5 mil­jo­ner kro­nor i stats­bi­drag så att asyl­sö­kan­de ung­do­mar som fyl­ler 18 år kan bo kvar tills de får asyl­be­sked. En för­e­ning som ord­nar fad­der­fa­mil­jer åt så­da­na ung­do­mar i Väs­by får dock in­te ta del av bi­dra­get.

År 2015 sök­te mer än 35 000 en­sam­kom­man­de ung­do­mar asyl i Sve­ri­ge. I vän­tan på asyl­be­sked har många har hun­nit fyl­la 18 år el­ler fått sin ål­der upp­ju­ste­rad.

För att ung­do­mar­na ska kun­na bo kvar och stu­de­ra i kom­mu­nen tills de får sitt be­sked, har sta­ten in­rät­tat ett bi­drag. Väs­by får 4,5 mil­jo­ner fram till ju­li. Men för­e­ning­en Fri­vil­li­ga fa­mil­je­hem, som i and­ra kom­mu­ner har fått ta del av peng­ar­na för att de­la ut dem till fad­der­fa­mil­jer, har fått av­slag i Väs­by. Bland an­nat för att det in­te fram­går hur många ung­do­mar­na är och hur fa­mil­je­hem­men kon­trol­le­ras och hand­leds.

– Vi har ut­tryck­li­gen bett kom­mu­nen sä­ga vad som sak­nas i an­sö­kan så att vi kan kom­plet­te­ra den, så det är li­te kons­tigt. Se­dan ex­i­ste­rar det inga upp­gif­ter om hur många ung­do­mar­na är, bland an­nat för att de skrivs upp i ål­der. Vi kan ba­ra ut­gå ifrån Mi­gra­tions­ver­kets statistik, sä­ger Li­na Jo­hans­son från Fri­vil­li­ga fa­mil­je­hem. Kom­mu­nen kom­mer att an­vän­da peng­ar­na till att kart­läg­ga ung­do­mar­na, så att man kan be­dö­ma hur bi­dra­get bäst an­vänds, och till råd­giv­ning. Ung­do­mar­na ges ock­så för­be­re­del­se­tid in­nan de mås­te flyt­ta till nå- got av Mi­gra­tions­ver­kets bo­en­den för vux­na. En­ligt Li­na Jo­hans­son stäm­mer det sista dock in­te.

– Det är ju fle­ra som har bli­vit ut­skriv­na på da­gen och be­hövt flyt­ta. Och kart­lägg­ning­en bor­de ha hun­nit gö­ra nu på tre må­na­der.

Kom­mu­nen för dock dis­kus­sio­ner med fle­ra Väs­by­för­e­ning­ar, och Li­na Jo­hans­son sät­ter sitt hopp till det sam­ar­be­te som hon vet att kom­mu­nen har på­bör­jat med kyr­kor­na.

– Hu­vud­sa­ken är att ung­do­mar­na får nå­gon­stans att bo. Vårt ar­be­te med fad­der­fa­mil­jer fort­sät­ter ju, även om det blir mer be­last­ning och fär­re fa­mil­je­hem när de in­te får om­kost­nads­bi­drag. Jag pla­ce­ra­de två ung­do­mar så sent som i för­ra vec­kan.

TRYGG­HET. En fad­der­fa­milj åt en en­sam­kom­man­de ung­do­mar i Spånga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.