Stal mil­jo­ner till so­nen

Vi i Väsby - - Sidan 1 - FO­TO: MOSTPHOTOS

En re­do­vis­nings­e­ko­nom från Väs­by lu­ra­de sin ar­bets­gi­va­re på två mil­jo­ner kro­nor ge­nom att un­der tre års tid be­ta­la ut mot­sva­ran­de en ex­tra må­nads­lön till sitt eget kon­to. Hon sä­ger att hon gjor­de det för att för­sör­ja sin kri­mi­nel­le son.

Kvin­nan an­sva­ra­de för bo­la­gets lö­pan­de bok­fö­ring, lö­ne­ut­be­tal­ning­ar, skatte­de­kla­ra­tion och bok­slut. En av hennes ar­bets­upp­gif­ter var allt­så att läg­ga in be­tal­ning­ar till kun­der och ut­lägg till per­so­nal i re­do­vis­nings­sy­ste­met och på in­ter­net­ban­ken.

Un­der tre års tid sat­te hon dock sys­te­ma­tiskt över peng­ar till sitt eget kon­to­num­mer. Över­fö­ring­ar­na gjor­des som tillägg på van­ligt fö­re­kom­man­de pos­ter, så att det såg ut som rik­ti­ga be­tal­ning­ar. För att det in­te skul­le se miss­tänkt ut var be­lop­pen ojäm­na.

På så sätt fick hon ar­bets­gi­va­ren att be­ta­la ut drygt två mil­jo­ner kro­nor till hen­ne, mot­sva­ran­de cir­ka en ex­tra må­nads­lön per må­nad.

Kvin­nan erkänner gär­ning­en. Hon sä­ger till tings­rät­ten att hon be­höv­de peng­ar­na till sin son som har drog­pro­blem. Hennes egen lön räck­te in­te till; hon ha­de ta­git lån på hu­set och ha­de ta­git sto­ra blan­colån. Hon be­ta­la­de för so­nens hy­ra, mat, bö­ter – och även för hans knarkskul­der, för att hon in­te vil­le att han skul­le bli av med sin lä­gen­het och sitt jobb. Hon be­rät- tar ock­så att det kom hem kri­mi­nel­la per­so­ner till hen­ne som vil­le att hon skul­le be­ta­la so­nens skul­der. Det­ta ha­de bli­vit vär­re och vär­re för var­je år som gick.

Tings­rät­ten fin­ner kvin­nan skyl­dig till grovt be­drä­ge­ri och dö­mer hen­ne till fäng­el­se i ett och ett halvt år. Hon ska dess­utom be­ta­la till­ba­ka de drygt två mil­jo­ner kro­nor som hon stal från sin ar­bets­gi­va­re.

Char­lot­te Årling

BE­DRÄ­GE­RI. Kvin­nan såg till att hennes ar­bets­gi­va­re gjor­de ex­tra ut­be­tal­ning­ar till hennes kon­to ut­an att det märk­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.