Her­räng­s­vä­gen kan få fart­hin­der

Vi i Väsby - - Nyheter -

Den lil­la vil­la­ga­tan i Odenslun­da an­vänds som ge­nom­farts­led till Sanda­vä­gen. Nu vän­tas kom­mu­nen bi­fal­la ett med­bor­gar­för­slag om att an­läg­ga fart­hin­der för att få ned has­tig­he­ten. En av de bo­en­de längs vägen har trött­nat på si­tu­a­tio­nen och har skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag till kom­mu­nen om att an­läg­ga fart­hin­der och att sät­ta upp en bom.

” Vi har en strid ström med bi­lar med hög fart på Her­räng­s­vä­gen. Al­la and­ra in­far­ter till om­rå­det har stor 30-skyl­tar och fart­hin­der. För­or­dar även en bom el­ler dy­likt för att för­hind­ra all ge­nom­fart till Sanda­vä­gen,” skri­ver den bo­en­de.

Kom­mu­nen vän­tas bi­fal­la för­sla­get om fart­hin­der och av­slå för­sla­get om en bom.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

HAS­TIG­HET. En Väs­by­bo har skri­vit in till kom­mu­nen och öns­kat fart­hin­der på Her­räng­s­vä­gen i Odenslun­da för att få ned bi­lar­nas has­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.