”Räd­da att che­fen ska ve­ta”

För­bätt­rings­ar­be­te igång på in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen

Vi i Väsby - - Nyheter - Char­lot­te Årling

So­ci­al­sek­re­te­ra­re och bi­stånds­hand­läg­ga­re på kom­mu­nen sä­ger upp sig på lö­pan­de band. Hu­vud­skydds­om­bu­det Ma­ria Lind­berg är bå­de hopp­full och skep­tisk in­för för­bätt­rings­ar­be­tet.

– Med­lem­mar har be­rät­tat att de in­te har gett är­li­ga svar i med­ar­be­tar­un­der­sök­ning­en för att de är räd­da att che­fen ska ve­ta att de har skri­vit att det är då­ligt.

hyr­de kom­mu­nens so­ci­al­tjänst in kon­sul­ter och be­man­nings­per­so­nal för 26 mil­jo­ner, kro­nor sam­ti­digt som 30 tills­vi­da­re­an­ställ­da so­ci­al­sek­re­te­ra­re och bi­stånds­hand­läg­ga­re sa­de upp sig.

– Från­va­ron av le­dar­skap, käns­lan av att in­te va­ra del­ak­tig i be­slut som be­rör med­ar­be­tar­na, be­mö­tan­de och kom­mu­ni­ka­tion och att Pul­sen Com­bi­ne upp­fat­tas som ett rättso­sä­kert sy­stem att ar­be­ta med, näm­ner hu­vud­skydds­om­bu­det Ma­ria Lin­de­berg som någ­ra av pro­ble­men på in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen.

I hös­tas tog kom­mu­nens per­so­nal­di­rek­tör ini­ti­a­tiv till att för­bätt­ra ar­bets­mil­jön på en­he­ten. Fac­ket är po­si­ti­va till det­ta och poängterar att med­ar­be­tar­na nu mås­te släp­pas in.

– Ar­bets­gi­va­ren har hit­tills vid­ta­git åt­gär­der ut­an att in­vol­ve­ra med­ar­be­ta­re. Nu mås­te listan på ris­ker i ar­bets­mil­jön tas in på ar­bets­plat­s­träf­far och man ska va­ra över­ens om vil­ka ris­ker­na är. Jag för­står med­ar­be­tar­na fru­stra­tion, de ser in­te att ar­be­tet är igång. Så det är oer­hört vik­tigt att vi så fort som möj­ligt går vi­da­re i näs­ta ske­de.

In­nan än­nu fler an­ställ­da slu­tar?

– Ja pre­cis. Jag fick sig­na­ler om det så sent som i går: ”Det är ing­en me­ning med att job­bar kvar här”. Jag är in­te främ­man­de för att al­la de där 30 som slu­ta­de för­ra året gjor­de det på grund av miss­nö­je. Om man tar räk­ne­ex­emp­let att det kos­tar drygt 500 000 kro­nor att re­kry­te­ra en ny med­ar­be­ta­re så mot­sva­rar det 15 mil­jo­ner kro­nor.

Tror du att det går att för­änd­ra ar­bets­mil­jön så att den blir bra?

– Jag tror det. När vi är över­ens om ris­ker­na kan vi ta fram hand­lings­pla­ner. Var­för upp­le­ver vi att Pul­sen Com­bi­ne är rättso­sä­kert? Hur pra­tar vi med varand­ra? Hur kan vi gö­ra så att vi kän­ner oss del­ak­ti­ga?

Var­för har du bris­tan­de till­tro till med­ar­be­tar­un­der­sök­ning­en som görs nu?

– Tan­ken är god, men de som be­sva­rar den ska kän­na sig tryg­ga med att in­te kun­na bli iden­ti­fi­e­ra­de el­ler få re­pres­sa­li­er. Med­lem­mar har be­rät­tat att de in­te har gett är­li­ga svar, för att de är räd­da att che­fen ska ve­ta att de har skri­vit att det är då­ligt. Om den här med­ar­be­tar­un­der­sök­ning­en vi­sar på ett bra re­sul­tat, sam­ti­digt som vi kän­ner till allt det här and­ra, då vet jag in­te hur till­för­lit­lig den är.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

TUFFT. So­ci­o­no­mer har va­rit en brist­va­ra i he­la lan­det se­dan hös­ten 2015 då många asyl­sö­kan­de kom till Sve­ri­ge. Väs­by har haft svå­ra­re än and­ra kom­mu­ner att vän­da ut­veck­ling­en.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

HUVUDSKYDDSOMBUD. Ma­ria Lin­de­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.