Re­kord­tor­ka – och ing­et regn i sikte

De­spe­ra­ta bön­der som ja­gar fo­der åt si­na djur. Ex­tremt hög brand­risk. Re­kord­tor­kan ba­ra fort­sät­ter – och det finns ing­et regn i sikte den när­mas­te vec­kan.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Emma Löf Hagström

”Lä­get för oss är an­strängt just nu, ef­tersom det brin­ner kraf­tigt på många stäl­len i lan­det.”

Sve­ri­ge upp­le­ver just nu den värs­ta tor­kan på de­cen­ni­er, nå­got som får många kon­se­kven­ser. Risk­grup­per drab­bas hårt av het­tan, bön­der tving­as skic­ka djur till nödslakt på grund av ex­trem fo­der­brist och ris­ken för brand är sky­hög. Och än­nu finns ing­et regn i sikte.

– Lant­bru­ket är i en ovan­lig si­tu­a­tion i år. Mar­ker som man ald­rig skul­le slå an­nars kom­mer att be­hö­va skör­das för att det fat­tas så pass myc­ket fo­der, sä­ger lant­bru­ka­ren Ol­le Lin­der.

Till­sam­mans med Nils Odén, stads­träd­gårds­mäs­ta­re i Upp­lands Väs­by, var han i vec­kan ute för att tit­ta på mar­ker som even­tu­ellt skul­le kun­na skör­das för att ge fö­da åt de många djur som vän­tar hem­ma på går­den i Kniv­s­ta.

– Det går kanske att få ihop ett ti­o­tal ba­lar här och ett ti­o­tal där, vil­ket så klart är bätt­re än inga alls, men det är in­te på långa vägar tillräckligt, sä­ger Ol­le Lin­der

Att tor­kan sla­git så pass hårt mot Sve­ri­ges lant­bruk be­ror på ovana och att för­be­re­del­ser in­te finns, me­nar han:

– I var­ma­re län­der har man an­pas­sat lant­bru­ket ef­ter en viss ne­der­börds­mängd; man har grö­dor som är an­pas­sa­de till ett torrt kli­mat och en djur­håll­ning an­pas­sat till hur myc­ket fo­der det går att pro­du­ce­ra. I Sve­ri­ge har vi in­te det, och vi var in­te för­be­red­da på att en så­dan här tor­ka skul­le kom­ma.

Stads­träd­gårds­mäs­ta­re Nils Odén me­nar att det även finns lo­gis­tis­ka svå­rig­he­ter i situationen:

– Situationen är mer kom­plex än vad många ver­kar tro. Jord­bru­ket ra­tio­na­li­se­ras he­la ti­den, ma­ski­ner­na blir stör­re för att det ska bli bil­li­ga­re och ef­fek­ti­va­re, vil­ket hind­rar fram­kom­lig­he­ten. Det är där­för många ytor som fal­ler bort, för­kla­rar han.

En­ligt Lant­män­nens år­li­ga skör­de­pro­gnos kom­mer årets skörd att va­ra den säm- sta på 26 år, och re­ge­ring­en för­be­re­der nu eko­no­miskt stöd från stats­kas­san till de lant­bru­ka­re som drab­bats av tor­kan. Hur stort stödet kom­mer att bli be­ror på om det kom­mer nå­gon ne­der­börd un­der res­ten av som­ma­ren – hur stor ska­dan i slutän­dan blir.

Ett ökat stöd märks även från all­män­he­ten. Ica Maxi i Hägg­vik har star­tat en in­sam­ling till Bögs gård i Sol­len­tu­na, där de ock­så bi­dra­git med 20 000 kro­nor från egen kas­sa. Många bu­ti­ker runt om i lan­det har även valt att slu­ta säl­ja ut­ländskt kött, för att stöt­ta de svens­ka bön­der­na.

För­u­tom fo­der­bris­ten här­jar skogs­brän­der på fle­ra plat­ser i Sve­ri­ge, och ris­ken för brand be­döms som ex­tremt stor i ma­jo­ri­te­ten av lan­det. I nor­ra Stock­holm har brän­der ti­di­ga­re rap­por­te­rats bland an­nat vid Ha­ga slott, på Falk­ber­get i Sol­len­tu­na och vid Kraus grav i Bergs­ham­ra.

Tryc­ket på SOS Alarm har i och med brän­der­na ökat kraf­tigt, och man har gått ut med en upp­ma­ning om att in­te ringa larm­num­ret i onö­dan.

– Lä­get för oss är an­strängt just nu, ef­tersom det brin­ner kraf­tigt på många stäl­len i lan­det. Många ser rök och den na­tur­li­ga re­ak­tio­nen då är så klart att ringa 112, men vi upp­ma­nar folk att en­dast hö­ra av sig om de fak­tiskt ser öpp­na lå­gor, sä­ger John­ny Blanck, pressta­les­per­son på SOS Alarm.

I och med de många brän­der­na och den ex­tre­ma ris­ken för brand rå­der även eld­nings­för­bud i Stock­holms län, vil­ket in­ne­bär att all öp­pen eld är för­bju­den, även i iord­ning­gjor­da eld­stä­der.

Men det är in­te ba­ra brand som ho­tar, ut­an het­tan i sig kan ock­så va­ra di­rekt far­lig för män­ni­skor. SMHI gick i bör­jan av vec­kan ut med en klass 2-var­ning för ex­tremt höga tem­pe­ra­tu­rer i he­la öst­ra Sve­a­land, nå­got som för­vän­tas sän­kas till en klass 1-var­ning till hel­gen.

– Det kom­mer fort­fa­ran­de att va­ra hög­som­mar­vär­me, men in­te dry­ga 30 gra­der som det var i bör­jan av vec­kan, ut­an sna­ra­re runt 25–30 gra-

der. Vi upp­ma­nar fort­fa­ran­de folk att va­ra för­sik­ti­ga. En så­dan här vär­me in­ne­bär en ökad på­frest­ning på krop­pen, fram­för allt för risk­grup­per, sä­ger Li­sa Frost, me­te­o­ro­log på SMHI.

I vär­men tving­as hjär­tat ar­be­ta hår­da­re för att krop­pen ska kun­na re­gle­ra kropps­tem­pe­ra­tu­ren, vil­ket gör att man för­lo­rar salt och väts­ka. Barn, sju­ka, gra­vi­da och per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning är ext­ra ut­sat­ta, men värst är det för per­so­ner över 70 år.

– Det är vik­tigt att dric­ka myc­ket, hål­la sig i skug­gan och att hål­la ett ext­ra öga på att män­ni­skor i ens när­het mår bra, sä­ger Li­sa Frost.

Och vär­men och tor­kan kom­mer att hål­la i sig. Trots de nå­got sjun­kan­de tem­pe­ra­tu­rer­na är ing­et regn i sikte.

– Just nu kan vi in­te se att det kom­mer kom­ma nå­got regn. Själv­klart kan det kom­ma någ­ra lo­ka­la sku­rar, men ingen­ting som kom­mer att hjäl­pa den ex­tre­ma tor­kan vi har just nu, sä­ger Li­sa Frost.

UPP­LANDS VÄS­BY. Lant­bru­ka­ren Ol­le Lin­der och stads­träd­gårds­mäs­ta­ren Nils Odén är ute för att för­sö­ka hit­ta nya områden att skör­da, då fo­der­bris­ten är stor på grund av tor­kan.

FO­TO: EMMA LÖF HAGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.