Leif Berglund (S) ta­lar ut om av­hop­pet

Leif Berglund (S) av­går som kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de. Det­ta ef­ter att en film cir­ku­le­rat på nä­tet där han kall­lar and­ra po­li­ti­ker för na­zis­ter. Nu be­rät­tar Leif Berglund själv om vad som egent­li­gen hän­der i klip­pet.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jo­nas Carlsson 070-78 78 706 jo­nas.carlsson@ di­rekt­press.se

In­spel­ning­en sked­de i Leif Berglunds hem för drygt en vec­ka se­dan. Han och hans då­va­ran­de fäst­mö ha­de pre­cis kom­mit till­ba­ka ef­ter en semester och satt och dis­ku­te­ra­de.

– Vi bru­kar små­gnab­bas. Vi har oli­ka po­li­tis­ka åskåd­ning­ar, som gör att vi småtjaf­sar. Men vi för­sö­ker hål­la po­li­ti­ken bor­ta, sä­ger Leif Berglund.

När sam­ta­let kom­mer in på po­li­ti­ker­na Is­mo Sal­mi (KD) och Robert Pettersson (MED), ett sam­tal som syns på den in­spe­la­de fil­men och ver­kar va­ra in­spe­lat i smyg, kal­lar Leif Berglund de nämn­da po­li­ti­ker­na för na­zis­ter.

– Jag ång­rar det­ta och har bett om ur­säkt. Jag har ock­så av­gått och ta­git kon­se­kven­ser­na av det, sä­ger han. Leif Berglund blev väl­digt för­vå­nad över att sam­ta­let fil­mats och lagts ut på nä­tet, ef­tersom det en­bart var han och hans då­va­ran­de fäst­mö som var till­sam­mans vid till­fäl­let.

– Jag kun­de in­te i min liv­li­gas­te fan­ta­si tro att nå­got så­dant här skul­le kun­na hän­da när det ba­ra var vi två där, sä­ger Leif Berglund.

– Vi har in­te haft nå­gon kon­takt ef­ter det här. Situationen le­der per au­to­ma­tik till det, sä­ger Leif Berglund. Kän­ner du dig svi­ken?

– Man kän­ner sig be­svi­ken. Men livet går vi­da­re, det går all­tid vi­da­re Vad kom­mer du att gö­ra nu?

– Jag är pen­sio­när se­dan någ­ra år till­ba­ka. Jag har lagt min tid på att hjäl­pa Väs­by hoc­key. Vill klub­ben ha min hjälp, så kom­mer jag att hjäl­pa dem.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

AV­GÅR. Leif Berglund (S) har snart sut­tit en man­dat­pe­ri­od som kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.