Åta­lad för dub­bel­mord fri­ad

Den man som stod åta­lad för dub­bel­mor­det i no­vem­ber ifjol fri­as helt av tings­rät­ten. Det­ta då det in­te gått att styr­ka att det var han som mör­dat de två män­nen.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jo­nas Carlsson

Runt kloc­kan ett på nat­ten den 14 no­vem­ber för­ra året hit­ta­des en man i 30-års­ål­dern död i ett käl­lar­för­råd på Has­sel­ga­tan i Sig­ma. Han ha­de skju­tits i bak­hu­vu­det och bröst­ryg­gen. På för­mid­da­gen fick po­li­sen in ett larm om yt­ter­li­ga­re ett mord i Odenslun­da, där en man i 35-års­ål­dern ha­de bli­vit skjuten i hu­vud, hals och ge­nom ena över­ar­men.

Den man i 40-års­ål­dern som har stått åta­lad för mor­den fri­as nu helt för bå­de mord och grovt va­pen­brott. Dom­sto­len me­nar att den be­vis­ning som fram­förts in­te är tillräckligt stark och ro­bust för att det ska va­ra ställt bort­om allt rim­ligt tvi­vel att det är man­nen som lig­ger ba­kom de bå­da mor­den.

Sam­ti­digt ogil­las ock­så åta­let mot en kvin­na för skyd­dan­de av brotts­ling, på grund av den fri­an­de do­men mot man­nen. I do­men fram­går att rät­ten är osä­ker på fle­ra av vitt­ne­nas be­rät­tel­ser. Det fak­tum att pa­tro­ner hit­tats i en väs­ka, som stäm­mer över­ens med de som dö­da­de en av män­nen, är in­te tillräckligt för en fäl­lan­de dom. Dom­sto­len me­nar att väs­kan an­vän­des av bå­de off­ret och den nu fri­a­de man­nen och in­te med­för nå­gon star­ka­re be­vis­ning.

Att blod från det and­ra off­ret på­träf­fats i en bil som den nu fri­a­de man­nen fär­da­des i, är in­te hel­ler det en tillräckligt stark be­vis­ning.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

MORD. Det förs­ta mor­det in­träf­fa­de vid 01-ti­den på nat­ten på Has­sel­ga­tan. Tio tim­mar se­na­re in­träf­fa­de det and­ra mor­det, då i Odenslun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.