Så ska bar­nets bäl­te sit­ta

My­ter le­ver kvar – och så ska bil­bäl­tet sit­ta för att und­vi­ka all­var­li­ga ska­dor

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Text: Mag­nus Jo­hans­son

Hälf­ten av lan­dets bil­bur­na för­äld­rar har ing­en kun­skap om när barn kan åka ut­an ext­ra skydd. Dess­utom le­ver my­ten kvar om att ett bil­bäl­te som sit­ter mot hal­sen skul­le gö­ra ska­da vid en olyc­ka. Det vi­sar en färsk un­der­sök­ning från Vol­via.

Nu stun­dar som­ma­ren med fler och läng­re bil­re­sor till släkt och vän­ner. Många re­san­de drar ty­värr ock­så of­ta med sig fler olyc­kor. Då är det vik­tigt att al­la i bi­len sit­ter så sä­kert som möj­ligt.

En­ligt un­der­sök­ning­en Barn­sä­ker­het 2018 vet 52 procent av för­äld­rar­na in­te när ett barn en­ligt lag är stort nog att åka helt ut­an barn­skydd.

Vol­via ser en trend att man slu­tar med barn­skydd för ti­digt.

I Sve­ri­ge får barn en­ligt lag åka ut­an barn­skydd när de är 135 cen­ti­me­ter långa, men re­kom­men­da­tio­nen är 140 cen­ti­me­ter långt och att bar­net dess­utom är minst 10 år gam­malt.

– På ett barn som sit­ter ut­an barn­skydd för ti­digt ham­nar of­ta bäl­tet fel över bå­de höft och ax­el. En bil­kud­de el­ler bäl­tesstol hö­jer upp bar­net och hjäl­per till att po­si­tio­ne­ra bäl­tet över bar­nets kropp där det är som star­kast. Spe­ci­ellt vik­tigt är det att bäl­tet lig­ger vid höft­be­net, an­nars kan bar­nets höft ris­ke­ra att gli­da un­der bäl­tet i en fron­tal­kol­li­sion, med ska­dor på in­re or­gan som följd, be­rät­tar Lot­ta Ja­kobs­son Forsk­nings­le­da­re på Vol­vo Cars Sa­fe­ty Cent­re.

– För de bil­kud­dar och bäl­tessto­lar som har så kal­la­de horn, är det vik­tigt att bäl­tet dras un­der des­sa horn och att bäl­tet lig­ger tajt mot höf­ten, sä­ger Lot­ta Ja­kobs­son. Den dag­li­ga bilåk­ning­en bland barn har ökat i näs­tan al­la ål­ders­grup­per jäm­fört med 2017.

25 procent av bar­nen i de tre stor­stä­der­na Stock­holm, Gö­te­borg och Malmö åker bil dag­li­gen, mot­sva­ran­de siff­ra för barn på lands­byg­den och i mind­re sam­häl­len är 46 procent.

An­de­len barn som åker ut­an bäl­te ökar för and­ra året i rad i den älds­ta ål­ders­grup­pen, 10-12 år, men mins­kar i den yngs­ta. An- de­len barn som ald­rig åkt ut­an bäl­te är 93 procent i de tre stor­stä­der­na och 86 procent på lands­byg­den och i mind­re sam­häl­len. Den van­li­gas­te or­sa­ken till att bar­nen åker ut­an bäl­te är att för­äl­dern gör en risk­be­döm­ning ut­i­från situationen, men i mer än vart ti­on­de fall har för­äl­dern helt en­kelt glömt bort bäl­tet.

Det vi­sar sig ock­så att 9 av 10 för­äld­rar fel­ak­tigt tror att det är far­ligt om bäl­tet rå­kar lig­ger mot bar­nets hals.

– Ett bäl­te som sit­ter nä­ra hal­sen är in­te far­ligt. Det är en myt att man ris­ke­rar att hals­hug­gas, sä­ger So­fia Berg­fors mark­nads­chef och barn sä­ker­hets­an­sva­rig på Vol­via.

– Det är där­e­mot väl­digt far­ligt att ham­na i en olycks­si­tu­a­tion och ha bäl­tet un­der ar­men. Då kan in­te bäl­tet fånga upp bål och hu­vud, och över­krop­pen slung­as has­tigt framåt, vil­ket kan ge all­var­li­ga ska­dor på hu­vud och nac­ke. Det kor­rek­ta är allt­så att hell­re ha bäl­tet nä­ra hal­sen, än för långt ut på ax­eln.

Mål­grup­pen för stu­di­en har va­rit per­so­ner mel­lan 20–65 år som har till­gång till bil i hus­hål­let som de ock­så re­gel­bun­det kör.

Del­ta­gar­na i stu­di­en ha­de ock­så barn i ål­dern 0–10 år.

Ett bäl­te som sit­ter nä­ra hal­sen är in­te far­ligt. Det är en myt att man ris­ke­rar att hals­hug­gas.

FO­TO: MOSTPHOTOS OCH VOL­VIA

RÄTT KUN­SKAP. Barn ska sit­ta bak­åt­vän­da upp till fy­ra­års­ål­dern, se­dan är re­kom­men­da­tio­nen en barn­stol tills bar­net är minst tio år. So­fia Berg­fors är mark­nads­chef och barn­sä­ker­hets­an­sva­rig på Vol­via, som står ba­kom un­der­sök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.