Sex döm­da för rån i Väs­by

Vi i Väsby - - Nyheter -

Sex män har dömts för rå­net mot ett väx­lings­kon­tor i Väs­by cent­rum i vå­ras.

Tre män greps i di­rekt av­slut­ning till rå­net den 6 april och yt­ter­li­ga­re tre greps kort där­ef­ter.

– Det är spe­ci­ellt att al­la sex an­ses ha va­rit med så in­ten­sivt i pla­ne­ring­en att de döms för rån, även de som in­te var med in­ne på väx­lings­kon­to­ret, sä­ger Pe­ter Lund­berg på po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning, Noa.

De döm­da män­nen är mel­lan 19 och 25 år. Den yngs­ta, 19-åring­en, döms till fäng­el­se i ett år och åt­ta må­na­der. Öv­ri­ga in­blan­da­de döms till 2,5 års fäng­el­se.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

GREPS. Tre per­so­ner greps ome­del­bart ef­ter rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.