Svens­ka Eu­ro­pa­vä­gar slits allt hår­da­de

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

Stan­dar­den på det svens­ka väg­nä­tet är hög, ge­ne­rellt. Det vi­sar Motor­män­nens vägom­bud som grans­kat kva­li­te­ten på 73 000 kilo­me­ter av Sve­ri­ges stat­li­ga väg­nät.

Men re­sul­ta­tet vi­sar ock­så att 1 procent av det un­der­sök­ta Eu­ro­pa­väg­nä­tet, 0,7 procent av riks­väg­nä­tet och 1,5 procent av läns­väg­nä­tet hål­ler så låg kva­li­tet att det är obe­hag­ligt att tra­fi­ke­ra och kost­samt att re­pa­re­ra.

De tungt tra­fi­ke­ra­de Eu­ro­pa­vä­gar­na runt lan­dets störs­ta stä­der vi­sar ock­så ökad för­slit­ning och ojämn­het.

– Då­li­ga vägar be­ty­der öka­de drifts­kost­na­der för sta­ten och för­säm­rad tra­fik­sä­ker­het för den en­skil­de. Det in­ne­bär läng­re res­ti­der, öka­de for­dons­ska­dor och öka­de kost­na­der för så­väl fö­re­ta­gens som hus­hål­lens trans­por­ter. Det är en ren bak­läng­es­af­fär att spa­ra på vägun­der­håll, sä­ger Carl Zeid­litz, tra­fik­sä­ker­hets­an­sva­rig på Motor­män­nen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TRA­FIK. Svens­ka stör­re vägar vi­sar ökad för­slit­ning och ojämn­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.