Ma­ker­spa­ce öpp­nar den di­gi­ta­la värl­den

I höst star­tar Väs­by tjej­jour ett samarbete med kom­mu­nens it­verk­stad Väs­by Ma­ker­spa­ce. – Det här är en möj­lig­het att nå tje­jer på ett helt an­nat sätt, sä­ger it-stra­te­gen Per Falk.

Vi i Väsby - - Det Händer - FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING/AR­KIV

Syf­tet med sam­ar­be­tet är att ge tje­jer en chans att ta del av tek­nik, för att sam­häl­let i fram­ti­den ska bli så jäm­ställt som möj­ligt.

– Vi ser fram emot de möj­lig­he­ter det här kom­mer att ge, skrev tjej­jou­ren när de med­de­la­de ny­he­ten på sin Fa­ce­book­si­da. Väs­by Ma­ker­spa­ce ser sam­ar­be­tet som en möj­lig­het att nå ut till fler med­bor­ga­re i kom­mu­nen.

– Det här är en möj­lig­het att nå tje­jer på ett helt an­nat sätt än vi an­nars ha­de gjort, sa­de kom­mu­nens it-stra­teg Per Falk när han pra­ta­de om sam­ar­be­tet un­der ett di­gi­ta­li­se­rings­se­mi­na­ri­um i Al­me­da­len.

Per Falk be­skri­ver tje­jer och kvin­nor som en av fle­ra grup­per som kom­mu­nen be­hö­ver hjälp med att nå ut till. Han me­nar att gra­den av MÖJ­LIG­HE­TER. Vi går en di­gi­ta­li­se­rad fram­tid till mö­tes. Sam­ar­be­tet mel­lan tjej­jou­ren och Väs­by Ma­ker­spa­ce är ett sätt att in­klu­de­ra grup­pen tje­jer och kvin­nor och för­hind­ra ut­an­för­skap. di­gi­tal del­ak­tig­het bland grup­per som kvin­nor, ny­an­län­da och äld­re mås­te öka i vårt allt­mer di­gi­ta­li­se­ra­de sam­häl­le.

– Det finns en risk för ut­an­för­skap när det ska­pas så många di­gi­ta­la tjäns­ter som är in­bygg­da i allt. Om vi vill nå ut till al­la grup­per be­hö­ver vi hjälp. Vi mås­te byg­ga upp ett kon­sor­ti­um av sam­ar­bets­part­ners, sa­de han un­der se­mi­na­ri­et.

Char­lot­te Årling

Det här är en möj­lig­het att nå tje­jer på ett helt an­nat sätt än vi an­nars ha­de gjort.

RA­DI­O­STYR­DA BI­LAR. Väs­by ma­ker­spa­ce har fått gam­la ra­di­o­styr­da bi­lar som an­nars skul­le ha slängts. Of­ta är det an­ten­nen som är tra­sig och då er­sätts den med en micro­bit som kan pro­gram­me­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.