BMX-cy­klist fem­ma på EM

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

15-åri­ge Ei­nar Lind­berg från Väs­by fort­sät­ter att vi­sa fram­föt­ter­na med sin BMX-cy­kel. Nu se­nast gre­ja­de han en fem­te­plats på EM i sin ål­ders­klass.

Ny­li­gen av­gjor­des EM i BMX i Sar­ri­ans i Frankrike. Väl där slog 15-åri­ge Ei­nar Lind­berg från Odenslun­da till med en fem­te­plats.

Det var en tuff väg fram till fi­na­len. Först av­ver­ka­des tre kval­heat, in­nan det var dags för åt­ton­dels­fi­nal, kvarts­fi­nal, se­mi­fi­nal och slut­li­gen fi­nal. Väl i fi­na­len lyc­ka­des han in­te pre­ste­ra li­ka bra som han kanske ha­de hop­pats på, ut­an fick nöj­da sig med fem­te­pla­ce­ring­en.

– I det sto­ra he­la är han nöjd med täv­ling­en. Se­dan blir han väl­digt med­ve­ten om si­na svag­he­ter och vad han be­hö­ver trä­na på. Fi­na­len kän­ner han nog att han kun­nat åka bätt­re, sä­ger pap­pa Os­kar Lind­berg som såg täv­ling­en i söd­ra Frankrike. Vad be­hö­ver han för­bätt­ra?

– Det är nog täv­lingser­fa­ren­het. Det är in­te styr­ka el­ler tek­nik, ut­an det sit­ter i

Väl ute på ba­nan är han bland de ab­so­lut snab­bas­te.

hu­vu­det. Väl ute på ba­nan är han bland de ab­so­lut snab­bas­te. Det här var ju den störs­ta täv­ling­en Ei­nar kört sett till an­ta­let cy­klis­ter (1 700 to­talt i al­la ål­ders­klas­ser). Hur han­te­ra­de han det?

– Han tog det coolt. Han har kört VM och Eu­ro­pa- cu­pen, så han tog det med gläd­je. Vad vän­tar här­näst för Ei­nar?

– Trä­nings­lä­ger i Kö­pen­hamn, se­dan vän­tar Nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen. Ei­nar har vun­nit två år i rad, men det finns en dansk som är väl­digt snabb. Jonas Carlsson

FOTO: PRI­VAT

FIRANDE. Ei­nar Lind­berg (and­ra kil­len från väns­ter) gjor­de bra ifrån sig i EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.