To­talt eld­nings­för­bud i lä­net

Vi i Väsby - - Nyheter -

Se­dan i ons­dags ef­ter­mid­dag rå­der to­talt eld­nings­för­bud i Stock­holms län och det är där­med förbjudet att gril­la även på pri­vat tomt.

Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB) gick i bör­jan på vec­kan ut med en upp­ma­ning till lan­dets kom­mu­ner och läns­sty­rel­ser att skär­pa re­dan gäl­lan­de eld­nings­för­bud och in­klu­de­ra al­la plat­ser, in­klu­si­ve egen tomt.

För­bu­det in­klu­de­rar al­la ty­per av gril­lar, cam­ping­kök och an­nan öp­pen lå­ga ut­om­hus, även på pri­vat tomt. Det är där­med slut på grill­mid­da­gar för Stock­holms­bor­na. Bry­ter man mot för­bu­det gör man sig skyl­dig till ett brott, där den van­li­ga på­följ­den är dags­bö­ter.

FOTO: JONATAN BYLARS

FÖR­BUD. Det blir nu förbjudet att gril­la även på egen tomt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.