Stort till­skott av fri­tids­peng­ar

Vi i Väsby - - Nyheter -

Upp­lands Väs­by kan få max­i­malt 111 000 kro­nor för fri­tids­verk­sam­het för unga. Det står klart ef­ter att re­ge­ring­en an­sla­git 50 mil­jo­ner kro­nor till lan­dets fri­tids­verk­sam­het.

– Fri­tids­går­dar fyl­ler en vik­tig funk­tion i vårt sam­häl­le och ger många unga en me­nings­full fri­tid. Med re­ge­ring­ens sats­ning kan vi till ex­em­pel ut­ö­ka öp­pet­ti­der­na och eta­ble­ra en ny fri­tids­gård i Odenslun­da-om­rå­det, sä­ger Ann-Christin Jytt­ner (S), vice ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Syf­tet är att unga mel­lan 13 och 20 år ska få ut mer av sitt del­ta­gan­de i fri­tids­verk­sam­he­ter. Se­nast den 30 no­vem­ber kan man an­sö­ka om peng­ar­na hos Myn­dig­he­ten för ung­doms- och ci­vil­sam­häl­les­frå­gor.

FOTO: MOSTPHOTOS

PENG­AR. Upp­lands Väs­by kan få 111 000 kro­nor till fri­tids­verk­sam­het för unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.