In­te li­ka trångt vid Kai­ro­ba­det

Po­li­sens upp­ma­ning gav re­sul­tat

Vi i Väsby - - Nyheter - Jonas Carlsson

I som­mar har det stått mas­sor av bi­lar som för­svå­rat fram­kom­lig­he­ten ut­an­för Kai­ro­ba­det. Ef­ter po­li­sens upp­ma­ning på Fa­ce­book är det nu gle­sa­re med bi­lar längs vägen.

Un­der som­ma­ren

har det stund­tals va­rit pro­blem med fel­par­ke­ra­de vägar längs Runsa­vä­gen vid Kai­ro­ba­det i Väs­by. Ef­ter po­li­sens upp­ma­ning är det nu in­te li­ka många bi­lis­ter som stäl­ler sig där, åt­minsto­ne in­te när Vi i Väs­by var där en var­dags­ef­ter­mid­dag.

– Ti­di­ga­re un­der som­ma­ren har det va­rit ko­pi­öst med bi­lar. Det var knappt så man kom för­bi, sä­ger bad­gäs­ten Maria Gustavs­son Va­ris. Ny­li­gen skrev

po­li­sen på Fa­ce­book att man fått ut­fär­da par­ke­rings­an­märk­ning­ar på grund av de många fel­par­ke­ra­de for­do­nen. Po­li­sen me­nar att for­do­nen kan ut­gö­ra en sä­ker­hets­risk om de för­svå­rar fram­kom­lig­he­ten för rädd­nings­tjänst och po­lis vid drunk­nings­o­lyc­kor och brän­der.

– Man har ställt sig dub­belsi­digt, så det in­te går att pas­se­ra med sto­ra for­don, sä­ger kom­mun­po­lis Jonas Ju­ne­red.

All­män­he­ten ver­kar va­ra väl­digt po­si­tiv till po­li­sens in­sat­ser och upp­ma­ning­ar.

– Det är rik­tigt gjort, man kan stå här up­pe (Mor Olas bac­ke), sä­ger en för­bi­pas­se­ran­de som pre­cis va­rit och ba­dat. Po­li­sen är

in­te helt sä­ker på att tren­den med fär­re bi­lar längs Runsa­vä­gen hål­ler i sig.

– Jag tror ty­värr in­te det. Det här har va­rit en pro­ble­ma­tik länge, nu pra­tar vi 30 år, sä­ger Jonas Ju­ne­red.

Det finns en för­kla­ring till var­för po­li­sen har skri­vit par­ke­rings­an­märk­ning­ar.

– Det här är in­te en kom­mu­nal väg, då mås­te po­li­sen skri­va, sä­ger Jonas Ju­ne­red.

FOTO: JONAS CARLSSON

FELPARKERAT. Än finns det bi­lar som står fel längs Runsa­vä­gen, även om de är fär­re.

BADGÄSTER. An­ton Va­ris och Maria Gustavs­son Va­ris har bi­len vid Mor Olas bac­ke där man får par­ke­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.