MER ”Upp­le­vel­ser i Stock­holms na­tur”

Vi i Väsby - - Det Händer -

■ BO­KEN. Skriven av Erik Hansson, Oli­ver Kar­löf och Vi­de Oh­lin. Erik Hansson är jour­na­list och dri­ver nät­si­dan Na­tur­si­dan.se. ■ OM­RÅ­DEN. I bo­ken finns 27 hu­vud­om­rå­den som an­ses vär­da ett be­sök och dess­utom yt­ter­li­ga­re 100 re­kom­men­da­tio­ner. Det finns även gui­der till bland an­nat na­tur­fo­to, väx­ter, grod­djur, få­gel­skåd­ning och svam­par. ■ UTGIVNINGSDATUM. Bo­ken kom­mer ut den 15 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.