Sätt sko­lan först

Vi i Väsby - - Insändare - FOTO: MOSTPHOTOS

Ut­bild­ning ger makt att hit­ta sin väg i li­vet, oav­sett hur star­ten såg ut. Kun­skap är ock­så grun­den för de­mo­kra­tin. Där­för sät­ter vi li­be­ra­ler all­tid sko­lan först.

I sko­lan ska varen­da unge få ve­ta att allt är möj­ligt. Men i Upp­lands Väs­by kom­mun läm­nar var fem­te elev grund­sko­lan ut­an till­räck­li­ga kun­ska­per för att kun­na bör­ja gym­na­si­et. Klass­rum­men är of­ta brå­ki­ga och stö­ki­ga. Det sak­nas lä­ra­re. De som be­hö­ver lugn och ro kan in­te kon­cen­tre­ra sig, och de som skul­le kun­na kom­ma läng­re får för li­te ut­ma­ning­ar. Så kan vi in­te ha det. Där­för dri­ver vi på för en sko­la med li­be­ralt in­ne­håll:

Mer tid och rik­ti­ga kun­ska­per. Det finns ing­en gen­väg till kun­skap: det be­hövs tid och skick­li­ga pe­da­go­ger. Vi vill ha mer lä­rar­ledd un­der­vis­ning och fler lek­tions­tim­mar. Sko­lan ska va­ra tio år för al­la, och den som be­hö­ver mer tid ska få det.

Lugn och ro i al­la klass­rum. Med mind­re stök i klass­rum­men, kom­mer bå­de ele­ver och lä­ra­re må bätt­re. Ti­digt stöd, fler spe­ci­allä­ra­re och små un­der­vis­nings­grup­per för dem som be­hö­ver. Och al­la klass­rum ska va­ra mo­bil­fria.

He­ja lä­rar­na. Lä­ra­ryr­ket är värl­dens vik­ti­gas­te – upp med lö­ner och sta­tus, och för­bätt­ra ar­bets­vill­ko­ren. Fler kar­riär­tjäns­ter och möj­lig­he­ter att ut­veck­las. Bätt­re lä­rar­ut­bild­ning med mer pe­da­go­gik, le­dar­skap och praktik.

Mar­ga­re­ta Ha­mark,

Lugn och ro i al­la klass­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.