Pla­nen tving­a­des fly­ga över Fres­ta

”Vi har haft vis­sa ope­ra­ti­va ut­ma­ning­ar”

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@ di­rekt­press.se

Plöts­ligt dund­ra­de Ar­land­apla­nen över Fres­ta i stäl­let för över cen­tra­la Väs­by. Or­sa­ken var ett åsko- vä­der och på­gåen­de re­no­ve­ring­ar. Olju­det gjor­de det svårt at­tt vis­tas ut­om­hus.

I hel­gen fick Fresta­bor­na upp­le­va hur det känns att lig­ga mitt i Ar­lan­das in­flyg­nings­zon. Ås­kan och regno­väd­ret gjor­de att Swe­da­via tving­a­des änd­ra in­flyg­ningsrut­ter­na så att pla­nen flög rakt över Fres­ta i stäl­let för cen­tra­la Väs­by. – Vi har haft vis­sa ope­ra­ti­va ut­ma­ning­ar, sä­ger Swe­da­vi­as press­chef Hans Uh­rus.

My­sig sön­dags­mid­dag ut­om­hus i Fres­ta? Glöm det. I al­la fall när blixt och ås­ka tving­ar Swe­da­via att le­da om pla­nen till Ar­lan­da. Så var fal­let den gång­na hel­gen, då in­flyg­ning­ar­na flyt­ta­des ös­terut – rakt över det an­nars så bul­ler­för­sko­na­de Fres­ta.

– Pla­nen flög så nä­ra att man till och med kun­de se om de ha­de land­nings­hju­len ute el­ler in­te, sä­ger en Fresta­bo och fort­sät­ter:

– Van­ligt­vis bru­kar man se när pla­nen fly­ger in över Väs­by, men då bru­kar de va­ra myc­ket läng­re bort. Nu flög de rakt över oss.

Hon och hen­nes fa­milj flyd­de in­om­hus och stäng­de al­tan­dör­ren för att slip­pa olju­det. Nu är de oro­li­ga över att Swe­da­via pro­var nya in­flyg­ningsrut­ter och att bull­ret kom­mer att bli var­dag.

Men Hans Uh­rus, Press­chef på Swe­da­via, sä­ger att flyg­bull­ret över Fres­ta be­ror på re­no­ve­ring­ar i kom­bi­na­tion med kraf­ti­ga åsko­vä­der. Det­ta har lett till att man har haft ”vis­sa ope­ra­ti­va ut­ma­ning­ar” på Ar­lan­da un­der den gång­na hel­gen.

– Re­no­ve­ring­en av rull­ba­nor är en na­tur­lig del i un­der­hålls­ar­be­tet på flyg­plat­ser. Un­der som­ma­ren har vi ett om­fat­tan­de un­der­hålls­ar­be­te på rull­ba­na 1 som är en stor ak­ti­vi­tet som är tidskrä­van­de. Un­der ti­den kom­mer vi att an­vän­da rull­ba­na 2 och 3 mer än van­ligt. Det in­ne­bär ett för­änd­rat banan­vänd­nings­möns­ter och fler flyg än van­ligt över vis­sa om­rå­den runt flyg­plat­sen, sä­ger han.

Men in­flyg­ning­ar­na över Väs­by till rull­ba­na 3 sker nor­malt över cen­tra­la Väs­by, in­te över de öst­ra kom­mun­de­lar­na.

– Bå­de i fre­dags och i sön­dags pas­se­ra­de ett kraf­tigt regn- och åsko­vä­der flyg­plat­sen. Oväd­ret in­ne­höll även CB-moln, åsk­moln, med star­ka upp- och nedåtvin­dar och tur­bu­lens. Oväd­ret re­sul­te­ra­de i att vis­sa flyg fick ta en an­nan res­väg. Un­der en pe­ri­od var det även in­te möj­ligt att tan­ka flyg­pla­nen då ris­ken för blixt­ned­slag var för stor, sä­ger Hans Uh­rus.

Swe­da­via har allt­så in­te för av­sikt att per­ma­nent änd­ra in­flyg­nings­mönst­ret till ba­na 3.

– Av­se­en­de vä­der­si­tu­a­tio­nen är det in­te myc­ket som vi kan gö­ra och av­se­en­de re­no­ve­ring­en av rull­ba­na 1 be­kla­gar vi even­tu­el­la olä­gen­he­ter av det­ta och hop­pas på för­stå­el­se för vik­ten av att ge­nom­fö­ra re­pa­ra­tions­ar­be­tet, sä­ger Hans Uh­rus.

FOTO: MOSTPHOTOS

OVÄDER. Hel­gens ås­ka och regn gjor­de att flyg­pla­nen tving­a­des ta nå­got ovan­li­ga in­flyg­ningsrut­ter till Ar­lan­da.

FOTO: PE­TER PHILLIPS

HANS UH­RUS. Press­chef på Swe­da­via.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.