MER Re­no­ve­ring­en av ba­na 1

Vi i Väsby - - Nyheter -

ETT pla­ne­rat un­der­håll av den 3 300 me­ter långa rull­ba­na 1 kom­mer att ske un­der pe­ri­o­den 18 ju­ni till 19 au­gusti.

UNDERHÅLLET in­ne­fat­tar re­pa­ra­tio­ner av ska­dor som upp­kom­mit, bort­fräs­ning av gam­mal as­falt och på­lägg­ning av ny as­falt. As­fal­te­ring bör ske un­der den var­ma års­ti­den för att upp­nå bäs­ta re­sul­tat. Ba­nan är då in­te an­vänd­bar för flyg­tra­fik.

ISTÄL­LET kom­mer ba­na 2 och 3 i hög­re grad att nytt­jas för start och land­ning. Ba­na 3 är den ny­as­te ba­nan, och har in­flyg­ning över Väs­by.

MER in­for­ma­tion finns att häm­ta på https://www. swe­da­via.se/ar­lan­da/gran­nar/#gref

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.