Väs­by pi­on­jä­rer med mil­jö­svamp

Vi i Väsby - - Nyheter - FOTO: KJELLIN PHOTO NATURA FOTO: JONAS CARLSSON

My­cel kan ge livs­kraf­ti­ga­re träd. Spe­ci­ellt i tor­ka. Nu är Upp­lands Väs­by först i Nor­den med att ha som stra­te­gi att ad­de­ra my­cel till nyplan­te­ra­de träd.

Mykorr­hi­za är när my­cel och väx­ter le­ver i sym­bi­os med varand­ra. My­cel kan till­fö­ra väx­ten myc­ket nä­ring och det är det­ta som Väs­by­fö­re­ta­get Ulf Ahldén In­gen­jörs­fir­ma AB nu vill ta till­va­ra på.

– Grun­den till all växtlighet byg­ger på ett sam­spel mel­lan my­cel och kärl­väx­ter, sä­ger Kjell Hed­berg, mykorr­hi­za my­ko­log på fö­re­ta­get.

Ulf Ahldén In­gen­jörs­fir­ma AB fors­kar om och säl­jer my­cel som kan till­sät­tas i väx­ter. My­cel har egen­ska­per som bätt­re kan lag­ra kol­di­ox­id och även gör att trä­den hål­ler sig grö­na­re och le­ver läng­re. I na­tu­ren är sym­bi­o­sen mel­lan my­cel och väx­ter kom­plex - näs­tan som ett in­ter­net i na­tu­ren.

– My­cel är nyc­keln till vårt krets­lopp. Man kan sä­ga att ute i na­tu­ren har in­ter­net fun­nits he­la ti­den. All­ting är ihop­kopp­lat med varand­ra. Här an­vänds my­cel för att trä­den ska kun­na kom­mu­ni­ce­ra. My­cel pro­du­ce­rar då oli­ka ty­per av an­ti­bi­o­ti­ka, så man kan an­vän­da sig av my­cel för att ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för träd. Väs­by­fir­man ska in­oc­ku­le­ra 600 li­ter my­cel i al­mar­na i Kungs­träd­går­den. Men det kan ock­så blir mer jobb lo­kalt i kom­mu­nen. Upp­lands Väs­by kan snart bli den förs­ta kom­mu­nen att ha en stra­te­gi för my­cel. Tan­ken är att al­la nyplan­te­ra­de träd in­oc­ku­le­ras med my­cel i fram­ti­den.

– Den här sym­bi­o­sen mel­lan my­cel och träd gör att trä­den kla­rar sig myc­ket bätt­re i tor­ka, me­nar Nils Odén, stads­träd­gårds­mäs­ta­re på Upp­lands Väs­by kom­mun.

För ett år se­dan in­oc­ku­le­ra­des my­cel i tre träd i ba­rock­par­ken i Väs­by. Fal­ler det väl ut där kan my­cel allt­så bli en of­fi­ci­ell stra­te­gi.

– Blir det inga ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser skri­ver vi in det här i de tek­nis­ka hand­ling­ar­na. Är my­cel re­vo­lu­tio­ne­ran­de?

– Ja, kanske syn­ner­li­gen för växtlighet in­om jord­bru- KOM­MU­NI­KA­TION. My­cel fun­ge­rar som na­tu­rens eget in­ter­net. ket. Jag för­står av my­ko­lo­ger­na att det är så. Är det här fram­ti­den?

– Jag tror att det här är fram­ti­den. men på vil­ket sätt el­ler om­fång vet jag in­te. Var­för har ing­en tänkt på det här ti­di­ga­re?

– Det finns forsk­ning på Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet, men det är ingen­ting som har sla­git ige­nom. Jonas Carlsson STADS­TRÄD­GÅRDS­MÄS­TA­RE. Stads­träd­gårds­mäs­ta­ren i Upp­lands Väs­by kom­mun, Nils Odén, vid trä­den i Ba­rock­par­ken som in­oc­ku­le­rats med my­cel och kla­rat tor­kan bra.

”Blir det inga ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser skri­ver vi in det här i de tek­nis­ka hand­ling­ar­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.