”Väs­by mås­te bli tryg­ga­re”

Os­kar We­in­mar, överst på Mo­de­ra­ter­nas val­se­del i Väs­by

Vi i Väsby - - Nyheter - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

Var­för vil­le du ge­nom­fö­ra in­ter­vjun just här?

– Vi vill att Väs­by ska kun­na växa på ett mänsk­ligt, trev­ligt vis. Vi ska byg­ga bo­stä­der ut­i­från vad män­ni­skor upp­skat­tar, och Vin­kel­vä­gens eng­els­ka rad­hus i äld­re, klas­sisk stil är ett per­fekt ex­em­pel på vad vi vill åstad­kom­ma.

Vad lä­ser du?

– Jag gil­lar skön­lit­te­ra­tur. Jag gil­lar Haru­ki Mur­a­ka­mi skarpt.

Vil­ka för­e­ning­ar är du med i?

– Väs­by­mo­de­ra­ter­na och Friskis och Svet­tis.

Härom­vec­kan när jag ring­de dig ha­de du på dig en t-shirt med hård­rock­s­tryck, gans­ka långt från den ka­vaj vi bru­kar se dig i. Hur skil­jer sig den pri­va­ta Os­kar från op­po­si­tions­rå­det Os­kar?

– Främst kläd­sti­len. Po­li­ti­ken byg­ger li­te på kon­flikt, att man har idéer och in­tres­sen som går emot varand­ra. I sam­man­trä­den har jag en mer be­stämd och oför­son­lig ton, men även bra och trev­lig; ing­et sam­man­trä­de utan att man är glad och skrat­tar. Privat är jag mind­re den be­stäm­da och mer den som ler och skrat­tar.

När vi­sa­de du ci­vil­ku­rage se­nast?

– Jag bru­kar för­sö­ka va­ra trev­lig mot al­la jag träf­far, öpp­na dör­rar, er­bju­da mig att lyf­ta sa­ker; på al­la sätt va­ra en bra män­ni­ska. Men jag kan in­te på­min­na mig om att jag har räd­dat en kat­tunge ur ett träd.

Du kom­mer från so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka Bo­den. Hur blev du mo­de­rat?

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av sam­häl­le och histo­ria, av hur allt häng­er sam­man. Om jag ska näm­na en en­skild hän­del­se är det att en av mi­na när­mas­te vän­ner blev mob­bad un­der he­la skol­ti­den. Han gjor­de ing­et fel, men blev än­då ut­satt år ef­ter år. Ing­en av sko­lor­na kun­de gö­ra nå­got. Där var det ing­en mob­ba­re som var tvung­en att by­ta sko­la, utan den oskyl­di­ga blev ett of­fer. Det grund­la­de min bild av att man mås­te kun­na ta tag i pro­blem med hård­hands­kar­na. Sam­häl­let är för klent. ” Vi mås­te se på för­ö­var­na, de har det sä­kert in­te så lätt”. Nej, det har de sä­kert in­te. Men ger man dem fri lejd så är det nå­gon an­nan som kom­mer i kläm.

Sak­nar du att job­ba med Per-Erik Kan­ström (M)?

– Visst sak­nar jag den dag­li­ga kon­tak­ten, men han är för­e­ning­ens ord­fö­ran­de och har verk­li­gen in­te för­svun­nit från par­ti­po­li­ti­ken.

Har du sett nå­got våld i Väs­by? Spri­der Al­li­an­sen en onö­digt ne­ga­tiv bild?

– Jag har sett gruf­fan­de och puf­fan­de vid sta­tio­nen och Central­vä­gen. Jag tyc­ker att Al­li­an­sen har en ba­lan­se­rad ni­vå. Om kej­sa­ren är na­ken, då mås­te man på­pe­ka det. Tit­tar man på siff­ror­na, på hur med­bor­gar­na upp­le­ver trygg­he­ten och re­sul­ta­tet av vår egen opi­ni­ons­un­der­sök­ning, så är otrygg­he­ten hög. När vi är ute och knac­kar dörr i Väs­by så är det­ta den van­li­gas­te frå­gan Väs­by­bor­na tar upp.

Vil­ken per­son på and­ra si­dan block­grän­sen har du mest ge­men­samt med?

– Mat­hi­as Boh­man (S). Vi har lik­nan­de hu­mor. Jag tyc­ker att han är en snäll och trev­lig kil­le.

Vil­ka är era störs­ta frå­gor in­för va­let?

– Öka trygg­he­ten i Väs­by. Ta lång­sik­tigt eko­no­miskt an­svar och se till att vi på sikt kla­rar väl­fär­dens kär­na. Byg­ga bo­stä­der på det sätt män­ni­skor vill bo där män­ni­skor vill bo. Ska­pa en ef­fek­ti­va­re in­teg­ra­tion; det är ge­nom job­bet man kom­mer in i sam­häl­let och lär sig språ­ket. När fy­ra av fem jobb ska­pas i små och me­del­sto­ra fö­re­tag, då är go­da för­ut­sätt­ning­ar för fö­re­ta­gen nyc­keln till in­teg­ra­tion.

Till sist, vad ska du gö­ra res­ten av da­gen?

– Åka in till stan och lyss­na på ett fö­re­drag om ar­ki­tek­tur. Se­dan mö­ta upp en vän och ta en öl i som­mar­so­len.

”Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av sam­häl­le och histo­ria, av hur allt häng­er sam­man”

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

VÄS­BY. – Vi vill att Väs­by ska kun­na växa på ett mänsk­ligt, trev­ligt vis, sä­ger Os­kar We­in­mar (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.