DET HÄN­DER

Vi i Väsby - - Nyheter -

TISDAG 7/8 Tis­dags­tur på cy­kel

Start kl 19 från Gam­la Apo­te­ket (Pic­chus) i Upp­lands Väs­by till hem­ligt mål. Cir­ka 2 mil i lugn takt. Tag gär­na med frukt el­ler fi­ka till ras­ten. Tag med re­serv­slang. Le­da­re Guy, tel 070-333 4373. Arr. Cy­kel­främ­jan­det. Obs! Även du som in­te är med­lem är väl­kom­men.

Som­mar­lovs­bio: Upp i det blå

Kl 15, ABBA-sa­len, Mes­sing­en. Gra­tis som­mar­lovs­bio för barn och unga. I dag vi­sas ”Upp i det blå” (Barn­tillå­ten). Vi bju­der på popcorn och dric­ka. Arr: Upp­lands Väs­by kom­mun och Blå ban­det.

Som­mar­lovs­bio: ”Won­der Wo­man”

Kl 18, ABBA-sa­len, Mes­sing­en. Gra­tis som­mar­lovs­bio för barn och unga. I kväll vi­sas ”Won­der Wo­man” (från 11 år). Vi bju­der på popcorn och dric­ka. Arr: Upp­lands Väs­by kom­mun och Blå ban­det.

ONS­DAG 8/8 Ons­dags­tur på cy­kel

Start kl 19 från Hägg­vik sta­tion, par­ke­ring­en när­mast spå­ret på väst­ra si­dan (mot E4:an och Järvafältet). Tur till Järvafältet, ca. 20 km. Tag med mat­säck. Vi tar all­tid en rast. Le­da­re To­re B, tel 070-563 3142. Arr. Cy­kel­främ­jan­det. Obs! Även du som in­te är med­lem är väl­kom­men.

Clas­sic car me­e­ting

Kom och se och dof­ta på fi­na kle­no­der på The Nut House. Al­la med gam­la bi­lar, en­tu­si­ast­for­don, mo­tor­cyklar och mo­pe­der och ni som vill se är hjärt­ligt väl­kom­na till des­sa ons­dags­träf­far.

TORSDAG 7/8 Wal­king­tur

Följ med på en wal­king­tur i Stock­holms grö­na ki­lar! Torsdag 9 au­gusti kl 18.30 Upp­lands Väs­by–Norr­vi­ken. Sam­ling Fres­ta kyr­ka. Buss 545. Wal­king­tur i na­tu­ren, häm­ta kraft i tryggt säll­skap! Tu­rer­na in­ne­hål­ler shang ming-rö­rel­ser, lätt funk­tio­nell trä­ning, ba­lan­söv­ning­ar och gång i ett tem­po där det är möj­ligt att sam­ta­la. Wal­king­tu­rer­na på­går cir­ka 90 min. Samt­li­ga tu­rer är kost­nads­fria men an­mäl dig på sms 070-755 54 36. Vill du samå­ka hör av dig. Väl­kom­na! Mer in­fo finns på FB si­dan FHS Futu­re He­alth Swe­den i eve­ne­mang­en.

SÖN­DAG 12/8 Hem­bygds­går­dens dag

Hem­bygds­går­dens dag kl 13–15.30. Hem­bygdslit­te­ra­tur till spe­ci­alpri­ser. Mu­sikun­der­håll­ning med Ben­ny Jo­hans­son och Jör­gen To­res­son. Kaf­fe­ser­ve­ring. Hus och bo­dar är öpp­na.

Ut­ställ­ning med fo­kus åter­bruk

Väs­by Konst­hall öpp­nar höst­ter­mi­nen med den år­li­gen åter­kom­man­de ut­ställ­ning­en som ar­ran­ge­ras av Väs­by Stöd och Om­sorg 12– 17 au­gusti. Öp­pet al­la da­gar kl 12–16. Ut­ställ­ning­en in­vigs 12/8 kl 13 med li­ve­mu­sik! I år är det ex­tra fo­kus på åter­bruk. Du kan där­för pas­sa på att för­nya din gar­de­rob på ett mil­jös­mart och ro­ligt sätt. Ta med dig upp till fem he­la och re­na plagg. För var­je plagg du läm­nar får du en bil­jett till ett nytt plagg!

ÅTER­KOM­MAN­DE Väs­by OK – Na­tur­pas­set

Na­tur­pas­set an­ord­nas till 30

sep­tem­ber 2018. 50 kon­trol­ler finns i Run­by­sko­gen, Eds kyrk­skog och Skav­stasko­gen. Na­tur­pas­set finns på Apo­te­ket Hjär­tat i Väs­by Cent­rum (nor­ra de­len) el­ler Cy­kel­hu­set vid Ron­del­len. 100 kr.

Ano­ny­ma al­ko­ho­lis­ter

AA har mö­te var­je torsdag och sön­dag kl 18–19.30. Öp­pet mö­te sista sön­da­gen var­je må­nad. Mis­sions­kyr­kan, Herr­gårds­vä­gen 45.

Bridge

Väs­by­pen­sio­nä­rer­na spe­lar bridge ons­da­gar kl 14.45– 19.30 på Mes­sing­en, Lo­ve Al­mqvist Torg 1. In­fo: Ulf Gar­ding tel. 070-326 54 75 el­ler e-post u.gar­ding@te­lia.com.

Vän­tjäns­ten

Kän­ner du att du har för li­tet so­ci­alt liv och be­hö­ver ha en per­son som be­sö­ker dig? El­ler vill du gö­ra en in­sats ge­nom att be­sö­ka nå­gon? Kon­tak­ta Vän­tjäns­ten: tel 070 544 94 68, e-post: van­ne­ri­vas­by@out­look.com.

Bridge

Väs­by­bridgen spe­lar he­la som­ma­ren ons­da­gar kl 14 på Mes­sing­en, Lo­ve Al­mqvist Torg 1. In­fo: Gun­nar Al­lard 076-802 48 19 el­ler al­lard@ te­lia.com.

Ru­bi­nen

Träff­punkt för dig i mo­gen ål­der. Un­der­håll­ning, fö­re­läs­ning­ar, väv­ning och ut­flyk­ter. Kaf­fe och smör­gås till själv­kos­nads­pris. Öp­pet må-tors kl 10–13, fredag kl 11–13. Ru­bi­nen har stängt un­der ju­ni, –au­gusti. Obs! Kon­takt: Dra­gon­vä­gen 88, tel: 070-947 39 05.

Rö­da Kor­set Se­cond­hand­bu­tik

Ku­pan är öp­pen tisdag och torsdag 12–18. Du kan gö­ra in­köp av skänk­ta va­ror som stöd för Rö­da Kor­set. Be­ta­la gär­na med kort och swish. Vi finns på Björkvalla­vä­gen 10 C, in­gång på bak­si­dan.

Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

12 AU­GUSTI. Väs­by Konst­hall öpp­nar höst­ter­mi­nen med den år­li­gen åter­kom­man­de ut­ställ­ning­en som ar­ran­ge­ras av Väs­by Stöd och Om­sorg un­der ti­den 12–17 au­gusti. Öp­pet al­la da­gar mel­lan kl 12–16. Ut­ställ­ning­en in­vigs sön­dag 12 au­gusti kl 13.00 med...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.