COOLASTE KILLEN I PAR­KEN

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte Årling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se

Ska­te­boards, kick­bi­kes, bmx-cyklar och en mas­sa barn och ung­do­mar. De dras som flu­gor till den nya ak­ti­vi­tet­s­y­tan i Vi­lund­a­par­ken där as­fal­ten lig­ger svart och ny­må­lad. Här är det liv och rö­rel­se he­la ti­den.

– Även när det små­reg­nar är det fullt här.

Dan Pet­ters­son, för­äl­der till någ­ra av de unga som åker kick­bi­ke, sit­ter i en med­havd stol och hål­ler upp­sikt över pumptrack-ba­nan. Bar­nen kör runt, hop­par, lan­dar, vän­der, tar fart igen. Varv ef­ter varv.

– Jag är här var­je dag, även om det reg­nar och snö­ar, sä­ger tolvå­ri­ga Oli­ver Klint­borg Kor­pi en­tu­si­as­tiskt.

Här har det liv och rö­rel­se jämt, än­da se­dan ba­nan blev klar för två må­na­der se­dan. Det­ta mås­te va­ra Väs­bys he­tas­te plats. Det vim­lar av unga på oli­ka ty­per av åk­don.

– Det här har be­hövts länge, sä­ger Dan Pet­ters­son. För­ut häng­de de i Fad­der­byn, ja kanske in­te de all­ra yngs­ta. Men Fad­der­byn är så ”off ” och så far­ligt; där låg spi­kar och glas och så kom det dit röt­ägg ock­så.

Han bru­kar ta med sig stol, kaf­fe­ter­mos och en li­ten väs­ka med för­bands­ut­rust­ning och plås­ter ifall det är nå­gon som slår sig.

– Det är en del unga som åker ut­an hjälm, kon­sta­te­rar han. Se­dan nå­gon vec­ka till­ba­ka kan man även lå­na utrust­ning helt gra­tis här. Fö­re­ta­get Bra­bo har en con­tai­ner med per­so­nal på plats, där man kan lå­na ska­te­board, spark­cy­kel och hjälm kost­nads­fritt. Pro­jek­tet på­går åt­minsto­ne till sep­tem­ber och har de förs­ta vec­kor­na haft öppet var­da­gar kloc­kan 12– 17. Ti­der­na är flex­ib­la och kan kom­ma att änd­ras när sko­lor­na bör­jar.

– Det är många som lå­nar, och det kom­mer fler och fler, sä­ger Na­ta­cha Kett- ner som är en av de två som job­bar vid ut­lå­nings­bo­den. Det är jät­te­bra att se att de här ak­ti­vi­tet­s­y­tor­na an­vänds. De be­hövs ju.

För­äl­dern Dan Pet­ters­son hål­ler med.

– Det är det bäs­ta kom­mu­nen har in­ve­ste­rat i på länge. Hop­pas det får va­ra kvar. Dan Pet­ters­son skul­le dock öns­ka att kom­mu­nen in­stal­le­ra­de el- el­ler usb-uttag så att bar­nen kan ladda si­na te­le­fo­ner me­dan de är här. Få har lärt sig mam­mas el­ler pap­pas te­le­fon­num­mer ut­an­till. Och en ki­osk, även om Vi­lun­da­ba­det lig­ger pre­cis in­till. Men fram­förallt att fler vux­na kom­mer hit.

– Jag skul­le vil­ja ha li­te fler för­äld­rar här. Jag tar med stol och kaf­fe och sit­ter här he­la da­gen. Jag för­står att de kanske har an­nat att gö­ra, men det här är ett sätt att um­gås ock­så, sä­ger han.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

TRICKS. Mas­sor av unga har hit­tat till den nya ak­ti­vi­tet­s­y­tan i Vi­lund­a­par­ken. Tolvå­ri­ga Oli­ver Klint­borg Kor­pi vi­sar att han kan hop­pa och gö­ra tricks.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

ÅLDERSDIFF. Den nya ska­te­par­ken och pumptrac­ken upp­skat­tas av så­väl yng­re som äld­re ung­do­mar. I bak­grun­den gör tolvå­ri­ga Oli­ver ett hopp­trick, i för­grun­den syns 20-åri­ga Lud­de på sin bmx. ”Myc­ket bätt­re än i Fad­der­byn”, sä­ger han om par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.