Ny­kom­ling sat­sar på hus­mans­kost

Nå­gon gång på för­som­ma­ren öpp­na­de Non­no’s på Ka­nal­vä­gen i Bred­den. Det tog någ­ra vec­kor in­nan Lunchpatrullen hit­ta­de dit – trots att re­stau­rang­en lig­ger in­om pro­me­na­dav­stånd från re­dak­tio­nen.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Lunchpatrullen

Men nu, ef­ter åt­skil­li­ga sitt­ning­ar, är patrul­len näst in­till stam­mi­sar. När kloc­kan när­mar sig 11.30 och det bör­jar kur­ra i ma­gen är det dags att log­ga in på Non­no’s lunch­me­ny på web­ben.

Vi har säl­lan bli­vit be­svik­na. Visst har det fun­nits en och an­nan lunchrätt som har sma­kat bätt­re på and­ra stäl­len. Men över­lag är Non­no’s in­te ba­ra bra – ut­an helt för­träff­ligt.

Ma­ten är god och det mesta sma­kar i al­la fall hem­la­gat. Ut­bu­det av bröd är bra – lik­som sal­lads­bor­det. Och den lil­la klad­di­ga ka­kan till kaf­fet är de­fi­ni­tivt ba­kad på plats.

Vi har bland myc­ket an­nat ätit en gril­lad gårds­kar­ré, som sma­ka­de så bra att det fanns an­led­ning att tro att kött­bi­ten en gång i ti­den fak­tiskt ha­de bö­kat runt i en svensk lerpöl. Kött­bul­lar­na mås­te ock­så ha va­rit tilla­ga­de på plat­sen. Sto­ra, go­da och med rå­r­ör­da ling­on där­till.

Men som­ma­rens höjd- punkt så här långt är de­fi­ni­tivt, i al­la fall en­ligt de­lar av Lunchpatrullen, den rim­ma­de ox­bring­an med pep­par­rots­sås. Helt per­fekt i smak och kon­si­stens. För den som in­te upp­skat­tar nå­gon av lunch­me­nyns rät­ter så finns det all­tid ett fler­tal piz­zor att väl­ja mel­lan. Vi tes­ta­de par­ma­piz­zan som var ut­sökt till bå­de ut­se­en­de och smak.

Om nå­gon in­te re­dan har för­stått det så är Non­no’s ett stäl­le som re­kom­men­de­ras varmt av Lunchpatrullen.

FOTO: LUNCHPATRULLEN

Hem­la­ga­de kött­bul­lar. NYTT. Non­no’s öpp­na­de i vå­ras.

Ox­bringa med pep­par­rots­sås.

Kall­rökt lax.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.