Äld­re blev sex­u­ellt ofre­dad

Vi i Väsby - - Nyheter -

En hem­tjänst­bru­ka­re i Upp­lands Väs­by har upp­gett att hen vid två till­fäl­len i år ska ha bli­vit sex­u­ellt ofre­dad av hem­tjänst­per­so­nal. Det he­la kom fram un­der ett vård­pla­ne­rings­mö­te på ett sjuk­hus. Hem­tjänst­bru­ka­ren ska ha be­rät­tat om det in­träf­fa­de för an­nan hem­tjänst­per­so­nal vid ett ti­di­ga­re till­fäl­le, men ut­an att de gick vi­da­re med det.

Hän­del­sen är an­mäld till po­li­sen och till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO) en­ligt lex Sa­rah. Hem­tjänst­fö­re­ta­get har haft sam­tal med den miss­tänk­ta med­ar­be­ta­ren, vil­ket har lett till av­stäng­ning och av­slu­tad an­ställ­ning. Fö­re­ta­get har ock­så för­tyd­li­gat för he­la per­sonal­grup­pen vik­ten av att an­mä­la vård­hän­del­ser en­ligt lex Sa­rah.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.