Så ska L och KD loc­ka väl­ja­re

Vi i Väsby - - Sidan 1 - FOTO: PRESS­BILD FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@ di­rekt­press.se

”Ar­bets­ro i klass­rum­met får man om al­la barn är tryg­ga och mår bra.”

Nu har Li­be­ra­ler­na och Kristdemokraterna gått ut med si­na vallöf­ten. Li­be­ra­ler­na lo­var att sat­sa på sko­lan, fri­ti­den och cy­kel­möj­lig­he­ter om de vin­ner va­let, och Kristdemokraterna ut­lo­var fle­ra re­for­mer rik­ta­de mot se­ni­o­rer.

Väs­by­li­be­ra­ler­nas vallöf­ten in­ne­hål­ler sats­ning­ar på sko­le­le­ver­nas psy­kis­ka häl­sa, om­bygg­na­tion av Kai­ro­an­lägg­ning­en till fri­lufts­cent­rum och att Vi­lund­a­par­ken ska få en in­om­hus­fot­bolls­hall och inga bo­stä­der.

Li­be­ra­ler­na ut­lo­var även fle­ra cy­kel­sats­ning­ar, såsom fler cy­kel­vä­gar, stöld­säk­ra­re cy­kel­ställ vid sta­tio­nen och möj­lig­het att ta med cy­keln på pen­del­tå­get.

In­för årets val vill de pro­fi­le­ra sig som ett skol­par­ti. Det­ta gör de fram­förallt ge­nom sin riks­po­li­tik, med lä­ra­ras­si­sten­ter och höj­da lä­rar­lö­ner.

På kom­mun­po­li­tisk ni­vå lo­var Li­be­ra­ler­na att sat­sa på för­bätt­rad psy­kisk häl­sa bland ele­ver­na, ge­nom att an­stäl­la so­ci­al­pe­da­go­ger och att bätt­re föl­ja upp och ge stöd åt ele­ver med hög från- va­ro och ele­ver med NPF­di­a­gno­ser.

– Vi är al­ter­na­ti­vet för den som sät­ter sko­lan först, sä­ger Mar­ga­re­ta Ha­mark, första­namn på Li­be­ra­ler­nas val­se­del i Väs­by, i ett press­med­de­lan­de. Kristdemokraterna ut­lo­var si­na tyngs­ta re­for­mer på se- ni­o­r­om­rå­det. Äldre­bo­en­de­ga­ran­ti för al­la som fyllt 85 år, in­fö­ran­de av en me­di­cinskt an­sva­rig för re­hab (MAR), hjäl­pa pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na hit­ta en lo­kal till Se­ni­o­rer­na hus, för­bätt­ra an­hö­rigstö­det för de äld­re och im­ple­men­te­ra en må­bracheck till an­hö­ri­ga till funk­tions­hind­ra­de.

KD lo­var också att öpp­na minst en till fa­mil­je­cen­tral i Väs­by.

– Fa­mil­je­frå­gor­na är vik­ti­ga för oss. Vi har haft en en­da fa­mil­je­cen­tral i al­la år i Väs­by, sä­ger Ma­ria Fälth, som står överst på KD:s lis­ta.

Dess­utom lo­var de att in­fö­ra en fa­mil­je­råd­giv­ningscheck, med två gra­tis­be­sök tills bar­net fyllt två år.

– Så att man kan gå dit när det är kö­rigt, och få hö­ra att ”det är det för al­la and­ra små­barns­fa­mil­jer också”, sä­ger Kristi­na Klempt, andra­namn på lis­tan.

Of­fent­li­ga to­a­let­ter i Väs­by blir det också.

På skol- och kul­tur­om­rå­det hand­lar vallöf­te­na myc­ket om till­gäng­lig­gö­ran­de. Ut­bu­det av ak­ti­vi­te­ter ska an­pas­sas för per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner, och skol­lo­ka­ler­na li­kaså. Därut­ö­ver vill de in­fö­ra en elev­häl­so­ga­ran­ti.

– Ar­bets­ro i klass­rum­met får man om al­la barn är tryg­ga och mår bra. Där­för be­hövs en elev­häl­so­ga­ran­ti; att ele­ver­na har till­gång till elev­häl­san sam­ma dag som de be­hö­ver den, sä­ger Kristi­na Klempt.

SKO­LAN. Li­be­ra­ler­nas tre topp­namn Ola Amp­han, Nils Eriks­son och Mar­ga­re­ta Ha­mark pri­o­ri­te­rar sko­lan i si­na vallöf­ten för 2018.

VALLÖF­TEN. Kristi­na Klempt och Ma­ria Fälth, andra­namn och första­namn på Krist­de­mo­kra­ter­nas val­se­del i Väs­by, pre­sen­te­rar par­ti­ets val­pro­gram 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.