Fa­mil­jeak­ti­vi­te­ter he­la hel­gen

Vi i Väsby - - Nyheter -

På lördag den 25 au­gusti an­ord­nas Som­mar­fes­ten i Vi­lund­a­par­ken, och på sön­dag Boll­stanäs­da­gen och Fre­sta­lop­pet. Ak­ti­vi­tets­da­gar­na är gra­tis och rik­tar sig till he­la fa­mil­jen.

Som­mar­fes­ten är fylld av trä­nings­pass, såsom zum­ba, bo­dycom­bat och bo­dy­ba­lan­ce, tips­pro­me­nad, hopp­borg, pon­ny­rid­ning, fisk­damm, pro­va på hjärt- lung­rädd­ning och kafé. In­for­ma­tion och ti­der på kom­mu­nens hem­si­da.

Boll­stanäs­da­gen an­ord­nas vid Boll­stanäs för­sam­lings­hem. Po­lis och brand­kår när­va­rar i mån av tid och scou­ter­na, BSK, lo­ka­la konst­nä­rer och fö­re­ta­ge­re vi­sar upp sig. Lot­te­ri, tips­pro­me­nad, musik, fi­ka, le­kar. Fre­sta­lop­pet star­tar kloc­kan 14 med mål­gång vid för­sam­lings­hem­met.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

BOLL­STANÄS­DA­GEN. et upp­skat­tad. Har va­rit väl­be­sökt ti­di­ga­re år, och myck-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.