Bou­le är den bäs­ta me­di­ci­nen

I vil­la Karls­ros ny­re­no­ve­ra­de träd­gård kun­de PRO Väs­by ny­li­gen ar­ran­ge­ra di­strikts­mäs­ter­skap i bou­le för tillresta lag från Norr­täl­je i norr till Jär­na i sö­der. Den so­ci­a­la bi­ten är dock minst li­ka vik­tig som att vin­na. – Att va­ra med i en pen­sio­närs­fö­re

Vi i Väsby - - Det Händer -

I mit­ten på ju­ni in­vig­des vil­la Karls­ros ny­re­no­ve­ra­de träd­gård och PRO Väs­by har har kun­nat nytt­ja den fli­tigt un­der som­ma­ren. Själ­va vil­lan är dock än­nu in­te helt klar. Den sak­nar fort­fa­ran­de han­di­kap­pan­pas­sad to­a­lett och hiss. När den sa­ken är ord­nad flyt­tar PRO Väs­by hit, un­der ti­den som vil­la Korp­kul­la i Järn­vägspar­ken re­no­ve­ras.

Nu har för­e­ning­en kun­nat ar­ran­ge­ra di­strikts­mäs­ter­skap i bou­le på vil­la Karls­ros ny­an­lag­da ba­nor som är av ”yp­pers­ta klass”.

– På vår be­gä­ran re­no­ve­ra­des tom­ten först; un­der som­ma­ren har vi ju vå­ra ak­ti­vi­te­ter ute, be­rät­tar PRO Väs­bys ord­fö­ran­de Hans Moh­lin. De har lagt ned väl­digt myc­ket jobb på att det ska bli all­de­les slätt och jämnt. Vi har plats för to­talt åt­ta ba­nor. För­e­ning­ens bou­le­spe­la­re är en­tu­si­as­ter och nytt­jar grus­gång­ar­na fre­kvent, med trä­ning fy­ra gång­er i vec­kan tills det blir tjä­le el­ler snö. Då åker de till Fle­mings­bergs in­om­hus­hall en gång i vec­kan. Här i träd­går­den ar­ran­ge­ras också li­ne­dan­ce och gym­nas­tik. Kör­sång­en kan också hål­las ut­om­hus, lik­som ak­va­rell­mål­ning­en.

– Att sit­ta här och må­la ak­va­rel­ler är som att va­ra Skagen­må­la­re, sä­ger Hans Moh­lin. Han me­nar att för­e­ning­ens vik­ti­gas­te upp­drag är att fö­re­byg­ga en­sam­het bland äld­re. För­e­ning­en har 1 400 med­lem­mar varav cir­ka 200–250 är ak­ti­va, och Hans Moh­lin öns­kar att många fler skul­le va­ra det.

– Det vik­ti­gas­te för al­la pen­sio­nä­rer är det so­ci­a­la um­gäng­et. Och när man dess­utom kan ha så jäk­la kul..! Vi an­ord­nar var­dags­ak­ti­vi­te­ter så att folk får ru­ti­ner och kan sä­ga: ” Vi ses på tis­dag”. Att va­ra med i en pen­sio­närs­för­e­ning är som att vac­ci­ne­ra sig mot en­sam­het. Char­lot­te År­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.