Lu­rig han­del ef­ter bonus-ma­lus

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

Bilå­ret 2018 blir snå­rigt och oför­ut­säg­bart. Motor­män­nens kon­trol­ler vi­sar att det­ta i syn­ner­het gäl­ler för den som ska kö­pa ny bil. För­u­tom att re­gel­ver­ken om de nya skat­ter­na kan va­ra krång­li­ga att sät­ta sig in i, har många bil­hand­la­re ställt på fle­ra la­ger­bi­lar i tra­fik in­nan 1 ju­li för att und­vi­ka ma­lus-skat­ten som nu trätt i kraft. Det in­ne­bär att kö­pa­ren kan gå mis­te om ga­ran­ti­tid. – När en bil ställs på för förs­ta gång­en bör­jar ga­ran­ti­ti­den tic­ka iväg. Pro­ble­met är att hand­lar­na in­te skri­ver ett ord om det här, sä­ger Carl-Erik Stjern­vall, tek­nisk ex­pert på Motor­män­nens Riks­för­bund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.