Väs­bys kamp mot Ar­lan­da­bull­ret

Vi i Väsby - - SIDAN 1 - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

”Höga ljud­ni­vå­er är ett folk­häl­so­pro­blem.”

He­la som­ma­ren har de bo­en­de i cen­tra­la Väs­by fått ut­stå mer bul­ler än van­ligt, då Swe­da­via har re­no­ve­rat en av Ar­lan­das land­nings­ba­nor. Vi frå­ga­de kom­mu­nens mil­jö­chef vad Upp­lands Väs­by gör för att stå upp mot olju­det.

– Vi kan se en ök­ning av an­ta­let in­kom­na bul­ler­kla­go­mål un­der den pe­ri­od ba­na 1 har va­rit stängd, med­ger Alex­an­dra Ma­ritz på Swe­da­vi­as press­tjänst.

Kla­gomå­len har hand­lat om tät trafik, och om bul­ler­ni­vå­er som stör söm­nen och ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter.

Det är vind­rikt­ning och ef­ter­frå­gad ka­pa­ci­tet som av­gör vil­ka ba­nor på Ar­lan­da som an­vänds. Störs­ta de­len av som­ma­ren har det va­rit nord­li­ga vin­dar och pe­ri­od­vis även dim­ma och åsko­vä­der. Ba­na 3, med in­flyg­ning över Väs­by, har of­ta nytt­jats. Men Alex­an­dra Ma­ritz sä­ger att tre kur­va­de pro­ce­du­rer har ta­gits fram för in­flyg­ning­ar sö­der­i­från.

– De ska­par möj­lig­he­ter att i viss ut­sträck­ning und­vi­ka sto­ra de­lar av om­rå­den sö­der om banan.

Att Swe­da­via ska und­vi­ka in­flyg­ning över Väs­by är det som Upp­lands Väs­by kom­mun job­bar för.

– Vi ef­ter­strä­var att kom­ma till­ba­ka till där vi var in­nan ba­na 3 bygg­des; att de in­te fly­ger in över tä­tor­ten. Det kom­mer ald­rig bli tyst här, vi bor ju nä­ra en flyg­plats, men vill ha så li­te in­flyg­ning­ar över Väs­by som möj­ligt och en för­ut­säg­bar­het över när de sker, sä­ger kom­mu­nens mil­jö­chef An­na von Ax­el­son.

Kom­mu­nen har en tjäns­te­man­na­grupp som job­bar med Ar­lan­dafrå­gan he­la ti­den. Den har även ju­ri­disk och tek­nisk kom­pe­tens knu­ten till sig.

– Ar­lan­da är en jät­te­vik­tig frå­ga för kom­mu­nen, ut­i­från män­ni­skor­nas häl­sa kopp­lat till bul­ler. Höga ljud­ni­vå­er är ett folk­häl­so­pro­blem, sä­ger An­na von Ax­el­son.

I den näs­tan av­slu­ta­de pröv­ning­en av Ar­lan­das mil­jö­till­stånd har en kvar­va­ran­de frå­ga va­rit Swe­da­vi­as banan­vänd­nings­möns­ter, allt­så de kom­bi­na­tio­ner av rull­ba­nor de an­vän­der. Kom­mu­nen har ifrå­ga­satt Swe­da­vi­as ut­red­ning.

– Vi tyc­ker att de gör det li­te en­kelt för sig. Men där be­vil­ja­des vi in­te pröv­nings­till­stånd i var­ken Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len el­ler i Högs­ta dom­sto­len, sä­ger An­na von Ax­el­son.

Vad kom­mu­nen dä­re­mot har fått ige­nom är att Swe­da­via mås­te ut­re­da om det går att an­vän­da en bran­ta­re in­flyg­nings­vin­kel och där­med stan­na läng­re på hög höjd.

– Men det hand­lar om mar­gi­na­ler, sä­ger An­na von Ax­el­son. Be­tyd­ligt stör­re skill­nad gör kur­va­de in­flyg­ning­ar. I det nu gäl­lan­de mil­jö­till­stån­det är in­flyg­ning­ar över Väs­by tillåt­na. Väs­by kom­mun sät­ter stort hopp till vill­kor 10 i Swe­da­vi­as gäl­lan­de mil­jö­till­stånd, som sä­ger att Väs­by tätort ska ”und­vi­kas så långt det är möj­ligt”. Kom­mu­nen tyc­ker dock att läns­sty­rel­sen, som skö­ter till­sy­nen, är allt­för okri­tisk mot Swe­da­via och krä­ver allt­för ode­tal­je­rad da­ta. I slu­tet på au­gusti ska frå­gan för­hand­las i dom­stol. –Vi sak­nar den da­ta som krävs för att kun­na för­stå banan­vänd­nings­mönst­ret. Ut­i­från de rap­por­ter vi får kan vi in­te se att vill­kor 10 upp­fylls. Det finns jät­te­myc­ket da­ta på Swe­da­via, men vi kan in­te be­gä­ra ut den. Det är läns­sty­rel­sen som till­syns­myn­dig­het som gör det, sä­ger An­na von Ax­el­son.

En väl­digt stor frå­ga för Väs­by är utredningen av riks­in­tres­set för Ar­lan­da flyg­plats, som häng­er ihop med de fram­tids­pla­ner som Swe­da­via har pre­sen­te­rat. Fram­tids­pla­ner­na in­ne­bär byg­get av två nya rull­ba­nor – med in­flyg­ning rakt över Fres­ta och Boll­stanäs.

– Som vi upp­fat­tar det vill Swe­da­via ta höjd för att kun­na fort­sät­ta ut­veck­la Ar­lan­da med två nya pa­ral­lel­la ba­nor i syd-nord­lig rikt­ning. Riks­in­tres­set är väl­digt starkt och skul­le be­grän­sa kom­mu­nens möj­lig­het att byg­ga bo­stä­der där. In­flyg­ning­en över öst­ra de­len ris­ke­rar ock­så att stö­ra de per­so­ner som bor där. Vi för­sö­ker på­ver­ka utredningen av riks­in­tres­set på al­la sätt vi kan, sä­ger An­na von Ax­el­son.

FO­TO: SAN­NA TUURALA

BANANVÄNDNING. Upp­lands Väs­by kom­mun an­ser att Swe­da­via i stör­re ut­sträck­ning än i dag bor­de kun­na und­vi­ka att an­vän­da ba­na 3 för in­flyg­ning, den som ska­par mest bul­ler­pro­blem i Väs­by.

AN­NA VON AX­EL­SON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.