Jesper dröm­mer om VM i Ka­na­da

Vi i Väsby - - SIDAN 1 - Anders Ek­ström anders.ek­strom@di­rekt­press.se

I maj blev han klar för AIK:s all­svens­ka herr­lag – och nu kom­mer näs­ta gläd­je­be­sked. Jesper Andersson är ut­ta­gen till lands­lags­sam­ling med U19 och aspi­re­rar där­med om en VM-plats i maj.

– Att nå VM är ett stort mål för mig den­na sä­song, sä­ger Väs­bygrab­ben.

I som­ras sam­la­des en stor brut­to­trupp med aspi­re­ran­de lands­lags­spe­la­re på Bo­sön. Mer­par­ten av in­ne­ban­dy­spe­lar­na var föd­da 2000, men även ett gäng 01:or fick chan­sen.

Ef­ter det gall­ra­des trup­pen ner till 22 spe­la­re och näs­ta helg är det lä­ger för des­sa i Uppsa­la. En av de ut­val­da är Jesper Andersson från Väs­by.

– Jät­te­kul, såklart. Jag har all­tid ve­lat nå dit och haft det som mål länge. En des­ti­na­tion man nu nått, be­rät­tar 18-åri­ga Jesper som bor på Sju­kyr­ko­ber­get. I fy­ra da­gar kom­mer la­get att ge­nom­fö­ra ett in­ten­sivt lä­ger med fle­ra trä­nings­pass och en trä­nings­match. Mål­sätt­ning­en är att gö­ra lands­la­get re­do för VM näs­ta år (maj) i Ka­na­da.

Men ba­ra för att man är med nu – är man in­te själv­skri­ven till VM.

– Det kan kom­ma in nya spe­la­re i trup­pen un­der sä- song­en, min års­kull är dess­utom väl­digt bra. Så det gäl­ler att fort­sät­ta kö­ra på som jag gjort ti­di­ga­re. Mitt mål är al­la gång­er att kom­ma med till VM, det är ett stort mål för mig den­na sä­song, sä­ger Väs­by­so­nen. Jesper läm­na­de mo­der­klub­ben Grims­ta AIK i 13-års­ål­dern för att gå till Ja­kobs­berg. Där­på gick han över till Be­le Barkar­by. Den gång­na sä­song­en spe­la­de 18-åring­en 21 mat­cher i di­vi­sion 1 för Be­le och var, bland an­nat, med mot Grims­ta i no­vem­ber.

Dess­utom spe­la­de Jesper med dubbel-li­cens för AIK i SSL. På si­na fy­ra mat­cher i högs­ta se­ri­en slog han in två mål.

– Skit­coolt att få spe­la i SSL och dess­utom gö­ra det så ti­digt i kar­riä­ren. Det var nå­got man drömt om länge. Till den här sä­song­en har Jesper läm­nat Be­le och istäl­let skri­vit på helt för AIK. Dock åk­te svart­gult ur i vå­ras och åter­finns nu­me­ra i all­svens­kan.

Oav­sett di­vi­sion är det stort för en in­ne­ban­dy­spe­la­re med svart­gult hjär­ta att re­pre­sen­te­ra Gna­get.

– AIK är en stor­klubb med en stor po­ten­ti­al. Jag är själv AIK:are så det känns spe­ci­ellt att få spe­la med dem den­na sä­song.

I hös­tens förs­ta trä­nings­match blev det tre mål från 18-åring­ens klub­ba, då la­get slog Lillån med 13-8 i lör­dags. Jesper har mest spe­lat cen­ter ti­di­ga­re, men var back i Be­le den gång­na sä­song­en. I AIK ses han som cen­ter igen. 2018/19 hop­pas han att nå VM – och gö­ra det bra i sin nya klubb.

– Vi har ett bra lag som ab­so­lut ska kun­na slåss som kval­plat­ser­na upp­åt, det tror jag ab­so­lut. Må­let är att kva­la till SSL, få spe­la myc­ket och kun­na bi­dra bra till la­get.

FO­TO: ANDERS EK­STRÖM

TVÅ­VÄGS. Jesper, 18, be­skri­ver sig som en in­ne­ban­dy­spe­la­re med hög fart, bra av­slut och stark bå­de de­fen­sivt och of­fen­sivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.