(S): Sko­lan fram­för sänkt skatt

Vi i Väsby - - NYHETER - Char­lot­te Årling

Nu ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­na be­sked om even­tu­el­la bo­stä­der i Vi­lund­a­par­ken och vad väl­jar­na kan för­vän­ta sig om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na får sty­ra Väs­by ef­ter va­let.

– Vi pri­o­ri­te­rar mer re­sur­ser till sko­lan och för­sko­lan fö­re sänkt skatt, sä­ger Mat­hi­as Boh­man (S).

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Upp­lands Väs­by lo­var att sat­sa på för­sko­la, sko­la, kultur och fri­tid om de vin­ner va­let i sep­tem­ber.

Aza­deh Roj­han Gustafs­son, riks­dags­le­da­mot och num­mer 10 på par­ti­ets val­se­del i Väs­by, me­nar att trygg­het på kort sikt hand­lar om fler po­li­ser och fler ka­me­ror, vil­ket S lo­var att ar­be­ta för. På lång sikt hand­lar trygg­het om att in­ve­ste­ra i män­ni­skor så att de kän­ner fram­tids­tro.

– Många kopp­lar ihop trygg­het med hur bar­nen kän­ner sig i sko­lan; att de ut­veck­las och kan nå si­na mål. Bar­nen ska kän­na trygg­het i att de kom­mer att lyc­kas, sä­ger hon.

Su­zan­ne Granqvist Enell, andra­namn på S val­se­del i Väs­by, sä­ger att par­ti­et har hög­pri­o­ri­te­rat sko­lan un­der man­dat­pe­ri­o­den och vill fort­sät­ta gö­ra det även fram­ö­ver:

– Vi vill an­stäl­la fler be­hö­ri­ga lä­ra­re, ge­nom att va­ra en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re med hög­re lä­rar­lö­ner, kom­pe­tens­ut­veck­ling och lä­ra­ras­si­sten­ter. Al­la ska kun­na lä­sa, skri­va och räk­na när de går ut låg­sta­di­et.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na lo­var ock­så att de nya sko­lor och för­sko­lor som byggs ska va­ra kom­mu­na­la, att fri­tids­verk­sam­het ska till­gäng­lig­gö­ras även för barn till stu­de­ran­de och ar­bets­sö­kan­de, att kom­mu­nal hem­tjänst ska in­fö­ras som al­ter­na­tiv till pri­va­ta ut­fö­ra­re, och att byg­ga fler hy­res­rät­ter med ut­ta­lad am­bi­tion om läg­re hy­ra.

Ut­ö­ver sko­lan ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­na även kul­turoch fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, såsom den ny­bygg­da ak­ti­vi­tets­par­ken, som trygg­hets­sats­ning­ar. Ak­ti­vi­tets­par­ken har se­dan den öpp­na­de i ju­ni va­rit ex­tremt väl­be­sökt och po­pu­lär. Men den är tem­po­rär och pla­ne­ras ri­vas om någ­ra år när Väs­by id­rotts­tad – id­rott­s­y­tor var­va­de med bo­stä­der – är tänkt att byg­gas.

Nu öpp­nar Mat­hi­as Boh­man, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de och första­namn för S i Väs­by, upp för att gö­ra som id­rotts­för­e­ning­ar­na vill – näm­li­gen att in­te be­byg­ga Vi­lund­a­par­ken med bo­stä­der mel­lan id­rott­s­y­tor­na och be­hål­la de ny­bygg­da ska­te­och cy­kel­ba­nor­na. Väs­bys Bäs­ta och de­lar av Al­li­an­sen står re­dan bakom detta.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

SKO­LA OCH FRI­TID. Su­zan­ne Granqvist Enell, Mat­hi­as Boh­man och Aza­deh Roj­han Gustafs­son pre­sen­te­rar So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas vallöf­ten 2018 med fo­kus på sko­la och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.