Folk har ac­cep­te­rat en läg­re pris­ni­vå på mark­na­den

Snart drar hös­tens bo­stads­mark­nad i gång på all­var. Och ef­ter den hi­sto­ris­ka pris­ned­gång­en det se­nas­te året be­skrivs lä­get som spänt. En­ligt mäk­lar­na ökar an­ta­let ob­jekt just nu kraf­tigt sam­ti­digt som mark­na­den har bör­jat an­pas­sa sig till läg­re pri­ser.

Vi i Väsby - - BOSTAD -

da­lan­de pri­ser hål­lit i sig – bå­de vad gäl­ler vil­lor och bo­stads­rät­ter.

– Tit­tar vi till­ba­ka på halv­å­ret 2017 ef­ter för­ra som­ma­ren så ha­de vi en ned­gång som va­ra­de fram till års­skif­tet, se­dan har pri­ser­na har­vat mer el­ler mind­re ho­ri­son­tellt. Men trots att ut­bu­det är stort får vi sig­na­ler om ett ökat in­tres­se och att vi som van­li­ga pri­vat­per­so­ner som kö­per och säl­jer har bör­jat an­pas­sa oss till den läg­re pris­ni­vån, sä­ger Per-Arne San­de­gren. En osä­ker­hets­fak­tor un­der året har va­rit den osål­da ny­pro­duk­tio­nen. Och det är nå­got som kvar­står.

– Ny­pro­duk­tion har som re­gel hög­re kvadrat­me­ter­pris. Och den ny­pro­duk­tion som lig­ger ute bi- drar till det höga ut­bud som rå­der på mark­na­den. Folk som är li­te i köp­ta­gen har in­te li­ka bråt­tom som för 24–36 må­na­der se­dan, sä­ger Per-Arne San­de­gren. Nå­gon stör­re in­broms­ning tror han dock in­te kom­mer att ske fram­ö­ver. Sna­ra­re tvärtom.

– Som van­ligt är det för­tro­en­det för mark­na­den som av­gör. Folk gif­ter sig, får barn och be­hö­ver flyt­ta av oli­ka an­led­ning­ar. Och mark­na­den finns där även om för­tro­en­det fick sig en törn för­ra året ef­ter många års sta­dig uppgång. Vil­ken rikt­ning hös­ten tar ser vi först om en må­nad. Cla­rence Fren­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.