Leif en stark kraft för Väs­by­väns­tern

Vi i Väsby - - INSÄNDARE -

I Vi i Väs­by nr 33 på­står Bör­je Karls­son i en krönika att Leif Bej­hed in­te står på val­bar plats på Väns­ter­par­ti­ets kom­mun­full­mäk­ti­ge­lis­ta. Sam­man­hang­et an­ty­der ock­så att han ”tac­kar för sig”. Detta stäm­mer in­te.

Sjät­te plats på vår lis­ta är val­bar plats. Vi räk­nar på go­da grun­der att få fler man­dat ef­ter va­let. Men även med nu­va­ran­de man­dat så har vi fy­ra or­di­na­rie och två er­sät­ta­re i full­mäk­ti­ge. Vå­ra er­sät­ta­re del­tar på li­ka vill­kor i den par­la­men­ta­ris­ka grup­pen och har som re­gel upp­drag i nämn­der och ut­skott.

Leif är tred­je man på lis­tan. Vi var­var lis­tan så att al­la ut­fall in­ne­bär minst 50 pro­cent kvin­nor.

Leif är en stark och lo­kalt för­ank­rad kan­di­dat för V. Han kom­mer fort­sät­ta som po­li­ti­ker fö­ra po­li­ti­ken till väns­ter i Väs­by. Anders Rosén (V)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.