”Bej­hed kan klätt­ra på lis­tan”

Vi i Väsby - - INSÄNDARE -

Jag är en po­li­tiskt obe­ro­en­de skri­bent, och vill in­te gär­na kom­ma på kant med Anders Rosén (el­ler nå­gon an­nan Väs­by­po­li­ti­ker).

Låt mig ba­ra på­pe­ka att be­grep­pet ”val­bar plats” ut­går från hur många man­dat ett par­ti har i en po­li­tisk för­sam­ling. Väns­ter­par­ti­et har i dag fy­ra or­di­na­rie plat­ser i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Väs­by. Leif Bej­hed står på sjät­te plats på val­se­deln.

Det fram­går av min krönika i Vi i Väs­by nr 33 att Bej­hed vill fort­sät­ta sitt po­li­tis­ka ar­be­te och att han hop­pas att pre­cis som i va­let 2014 få ett stort an­tal per­son­rös­ter, vil­ket gör att han kan klätt­ra på lis­tan. Bör­je Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.