Al­li­an­sen lo­var hår­da­re tag mot bil­brän­der

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling

Tem­po­rä­ra över­vak­nings­ka­me­ror på brotts­ut­sat­ta par­ke­rings­plat­ser i Väs­by, ex­em­pel­vis i Smed­by. Det ut­lo­var Al­li­ans för Väs­by om de vin­ner kom­mu­nal­va­let näs­ta vec­ka.

– Det har brun­nit bi­lar i Väs­by un­der fle­ra år nu. Det blir var­dags­mat att per­so­ners egen­dom sätts i brand, sä­ger Os­kar We­in­mar (M).

Han och hans al­li­an­skol­le­gor an­ser att de sty­ran­de röd­grö­na par­ti­er­na i Väs­by in­te vid­tar nog star­ka åt­gär­der mot bil­brän­der­na.

– Tolv bi­lar i mars, el­va bi­lar i april, räk­nar Os­kar We­in­mar upp.

För per­ma­nen­ta över­vak­nings­ka­me­ror på all­män plats krävs till­stånd från läns­sty­rel­sen, men po­li­sen kan sät­ta upp tem­po­rä­ra utan läns­sty­rel­sens god­kän­nan­de och i sam­ar­be­te med fas­tig­hets­ä­ga­ren. Det­ta har gjorts på Malm­vä­gen och i Eds­berg i Sol­len­tu­na i myc­ket be­grän­sad om­fatt­ning och di­rekt ef­ter oro­lig­he­ter.

Al­li­an­sen för Väs­by vill se till­fäl­li­ga ka­me­ror även i Upp­lands Väs­by kom­mun.

– En­ligt Brotts­före­byg­gan­de rå­det har ka­me­raö­ver­vak­ning en starkt brotts­före­byg­gan­de ef­fekt, sä­ger Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) och fort­sät­ter:

– Vårt vallöf­te är att vi vill se mo­bil ka­me­raö­ver­vak­ning på par­ke­rings­plat­ser run­tom i Väs­by. Det ska in­te spe­la nå­gon roll var du bor, el­ler om du bor i vil­la, lä­gen­het el­ler rad­hus. Vil­ka par­ke­rings­plat­ser?

– De sto­ra, de som är mest ut­sat­ta, ex­em­pel­vis här i Smed­by och i Sig­ma, sä­ger Ann-Christin Frick­ner (C).

Al­li­an­sen an­ser att kom­mu­nen bör till­han­da­hål­la över­vak­nings­ut­rust­ning­en åt po­li­sen.

– När po­li­sen in­te har re­sur­ser kan vi in­te läm­na sam­häl­let öp­pet för kri­mi­nel­la, sä­ger Ann-Christin Frick­ner.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

VALLÖF­TE. Al­li­an­sen ut­lo­var tem­po­rä­ra över­vak­nings­ka­me­ror på ut­sat­ta par­ke­rings­plat­ser i Väs­by, som på Ar­den­ner­ga­tan i Smed­by, om de vin­ner kom­mu­nal­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.