Nya stu­dent­bo­stä­der kla­ra för in­flytt

Vi i Väsby - - Bostad - FOTO: JM

JM:s nya stu­dent­bo­stä­der i Alp­hyd­dan i Sick­la är kla­ra för in­flytt. To­talt hand­lar det om 93 stu­dent­lä­gen­he­ter i ett 16 vå­ning­ar högt hus med tak­ter­rass som nu al­la har hyrts ut ge­nom bo­stads­för­med­ling­en.

Pro­jek­tet på­bör­ja­des un­der vin­tern för­ra året och in­flyt­ten be­räk­nas nu till sep­tem­ber 2018. Ba­kom byg­get står Et­tel­va Ar­ki­tek­ter och JM.

För­u­tom ge­men­sam ter­rass finns även sär­skil­da stu­die­plat­ser, lounge och di­gi­ta­la tjäns­ter för att öka ”stu­den­ter­nas möj­lig­het till ut­ö­kad del­nings­e­ko­no­mi”, som ex­em­pel­vis en bil­pool.

Hu­set är pre­fab­ri­ce­rat och cir­ka 50 meter högt och be­står av lä­gen­he­ter i stor­le­kar­na 1-4 rum och kök. NYBYGGT. Så här ser de nya stu­dent­lä­gen­he­ter­na i Sick­la ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.