Över­lägs­na BSK väg­rar för­lo­ra

BSK är fort­satt över­lägs­na i di­vi­sion 1-spe­let och har ba­ra tap­pat två po­äng. Men dam­la­get är långt ifrån nöj­da med året hit­tills. I höst ska de verk­li­gen se till att hål­la he­la li­nan ut. – San­ning­en är ju att vi in­te vun­nit någon­ting än, sä­ger trä­na­ren

Vi i Väsby - - Sport -

Man får gå till­ba­ka till den 12 maj för att hit­ta det se­nas­te po­äng­tap­pet. Boll­stanäs SK går onek­li­gen fram som en slåt­ter­ma­skin i et­tan, gör mäng­der med mål (85) och knappt släppt in någ­ra (10). Kort och gott: BSK är över­lägs­na i se­ri­en så långt och ba­ra tap­pat två pin­nar hit­tills.

Trä­na­ren Kal­le Fremd­ling är gi­vet­vis nöjd så här långt.

– Au­gusti var en rik­tigt bra må­nad. Vi fort­sät­ter att ut­veck­las åt rätt håll, sä­ger han.

Kal­le tyc­ker dess­utom att de gul­grö­na ser än­nu bätt­re ut nu än i förs­ta hal­vans slut­tamp.

– Ja, jag tyc­ker vi ta­git upp oss ett snäpp se­dan i vå­ras. Jag tyc­ker tje­jer­na har kli­vit upp nå­gon ni­vå in­di­vi­du­ellt och då blir det ju skill­nad även för kol­lek­ti­vet, sä­ger Fremd­ling som kom 2015 till klub­ben. Un­der and­ra hal­van, nu un­der sen­som­marn, har topp­kon­kur­ren­ter­na GUSK, Ge­f­le och Be­le Barkar­by al­la sla­gits med sto­ra siff­ror. Så även Älv­sjö och Ty­resö (spe­lar i en an­nan di­vi­sion 1-se­rie) i cup­spel.

Med fem mat­cher kvar i se­ri­e­spe­let le­der BSK med he­la 13 po­äng. I lör­dag blev det 3-1 (1-1) hem­ma mot Kors­näs och se­rie­se­gern är nu nä­ra.

– Det är ba­ra att fort­sät­ta ga­sa. Vi är där vi vill va­ra just nu men vi har in­te vun­nit ett skit än, det vet bå­de vi ledare och tje­jer­na själ­va. Nu gäl­ler det att vi bi­be­hål­ler vår spel­sta­tus och den ni­vå vi har just nu. In­te nöja oss med det­ta. Ni har va­rit över­lägs­na i se­ri­en, hur gör ni för att bi­be­hål­la ni­vån sä­song­en ut? – Det är in­te helt en­kelt, det kom­mer sä­kert någ­ra pre­sta­tions­dip­par. Men vår störs­ta fi­en­de är vi själ­va. Det är vi som ska sät­ta tem­pot och hål­la ni­vån, det är bud­ska­pet al­la bär med sig. Al­la i la­get har ett eget in­tres­se att ut­veck­las så det är vik­tigt att fort­sät­ta va­ra öd­mju­ka och job­ba hårt.

– San­ning­en är ju att vi in­te vun­nit nå­got än, så det gäl­ler att bi­be­hål­la den höga kva­li­tén på match och trä­ning än­da tills vi sum­me­rar sä­song­en. Vi har höga am­bi­tio­ner och vill vin­na se­ri­en och se­dan avan­ce­ra i sy­s­te­met. Vi vill upp. Kal­le Fremd­ling. Ing­et är klart än, men det mesta ta­lar ju för att Boll­stanäs vinner se­ri­en. I kva­let står det re­dan fär­digt att Mo­rön blir kval­mot­stån­da­re för se­rie­seg­ra­ren i di­vi­sion 1 nor­ra Sve­a­land. Skel­l­ef­teågäng­et har vun­nit al­la mat­cher hit­tills i den nor­ra et­tan.

– De har många ru­ti­ne­ra­de spe­la­re som har ett för­flu­tet i da­mall­svens­ka Sun­nanå. Över­lag har de myc­ket kva­li­té. Vi har in­te för­dju­pat oss i dem än, men det får vi se till att gö­ra in­nan dess. Men vi har fo­kus på se­ri­en just nu och det jobb vi har fram­för oss där.

På lör­dag vän­tar bot­ten­la­get Avesta bor­ta i den 18:e om­gång­en. Anders Ekström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.