MER Näc­ken-pro­je­ke­tet

Vi i Väsby - - Nyheter -

ÄR en ljudin­stal­la­tion som kom­mer att kun­na hö­ras vid gång­bron över Väs­by­ån vid sta­tio­nen 15–30 september. Mu­si­ken be­står av cir­ka 15 lå­tar om to­talt 42 mi­nu­ter och spe­las fy­ra gång­er per dag: mor­gon­rus­ning, lunch, ef­ter­mid­dags­rus­ning, kväl­len.

ANSPELAR på Näc­ken och be­står av folk­mu­sik från Väs­by och söd­ra Rosla­gen (dit Väs­by räk­nas). Mu­si­ken är en fan­ta­si över vil­ka lå­tar som ha­de spe­lats om Näc­ken bod­de i Väs­by­ån.

MU­SI­KEN fram­förs av mu­si­ker och spel­män med kopp­ling till Upplands Väs­by. Han­na An­ders­son (fi­ol), Filip Jers (mun­spel), Robin Ska­rin (pi­a­no), Bir­git­ta Sö­der­ström (sång, block­flöjt), P-O Ste­ne­ryd (fi­ol), Ben­ny An­ders­son (kla­ri­nett), Ka­rin Åslund (fi­ol), Ola Sö­der­ström (bo­so­ki).

GENOMFÖRTS med stöd av Konst­närs­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.