Har Stock­holms bo­stads­mark­nad på­ver­kats av det­ta?

Vi i Väsby - - Nyheter -

– Ja, på så sätt att det tro­ligt­vis är fler som kans­ke in­te får ihop kal­ky­len för den bo­stad de först var in­tres­se­ra­de av. Det får till följd att man som kö­pa­re an­ting­en be­hö­ver gå ned i stor­lek el­ler skick al­ter­na­tivt tit­ta läng­re ut från stan för att ha råd att kö­pa. Det på­ver­kar i sin tur ef­ter­frå­gan på mind­re och bil­li­ga­re bo­stä­der. – Ef­ter in­fö­ran­det av det skärp­ta amor­te­rings­kra­vet kopp­lat till skuld­kvot och års­brut­to­in­komst syns tec­ken på av­kyl­ning, pri­märt för ny­pro­duk­tion i stör­re stä­der. Men det är svårt att iso­le­ra en fak­tor. Psy­ko­lo­gi, pen­ning­po­li­tik, till­gång och ef­ter­frå­gan är ex­em­pel på and­ra fak­to­rer som på­ver­kar bo­stads­mark­na­den – Pris­ned­gång­ar samt lång­sam­ma­re sälj­pro­ces­ser är någ­ra ef­fek­ter vi har sett. Det är dock in­te ba­ra Stock­holms bo­stads­mark­nad som har på­ver­kats ut­an även bo­stads­mark­na­der­na i öv­ri­ga lan­det. Vår be­döm­ning är att det är fle­ra fak­to­rer som på­ver­kar mark­nads­lä­get, till ex­em­pel ut­bu­det av bo­stä­der, in­te minst ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rättslä­gen­he­ter. – Ja, det är fram­för allt job­bi­ga­re att säl­ja ny­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter. På be­gag­nat­si­dan säljs fort­fa­ran­de bo­stä­der men det tar li­te läng­re tid. Det är kans­ke dags att ut­vär­de­ra det se­nas­te amor­te­rings­kra­vets på­ver­kan på ny­pro­duk­tion och re­no­ve­ring­ar av det be­fint­li­ga be­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.